Forebygging

Arbeidet med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme bygger på de samme grunnprinsippene som generell forebygging av kriminalitet. Arbeidet må gjøres på en måte som bidrar til å skape tillit, bygge relasjoner og kompetanse.

Et inkluderende samfunn der alle har mulighet for deltagelse ut fra sine egne ressurser og interesser vil virke forebyggende både på sosial utstøting, marginalisering og kriminalitet.

Tidlig innsats krever kunnskap om risikofaktorer og kunnskap om tegn på radikalisering. Ved å gripe inn tidlig i en radikaliseringsprosess vil man kunne øke sannsynligheten for å lykkes med å snu en uheldig utvikling. Det er viktig at det forebyggende arbeidet gjøres på en måte som ikke bidrar til stigmatisering og generalisering på bakgrunn av kjønn, etnisitet, religion eller sosioøkonomisk status. Radikalisering er en uforutsigbar og dynamisk prosess hvor mange faktorer spiller sammen.  

Når bør vi bli bekymret?

Uttalelser/ytringer

Eksempler:

 • Intoleranse for andres synspunkter
 • Fiendebilder – vi og dem
 • Konspirasjonsteorier
 • Hat-retorikk
 • Sympati for absolutte løsninger som avskaffelse av demokrati
 • Legitimere vold
 • Trusler om vold for å nå politiske mål

Interesser/utseende/symbolikk

Eksempler:

 • Appellerer til og søker ekstremistisk materiale på nett
 • Endrer utseende, klesdrakt m.m
 • Benytter symboler knyttet til ekstremistiske idealer og organisasjoner
 • Slutter på skolen, med fritidsaktiviteter m.m

Aktiviteter

Eksempler:

 • Opptatt av ekstremisme på internett og sosiale medier.
 • Deltar på demonstrasjoner og voldelige sammenstøt med andre grupper.
 • Bruker trusler og vold som følge av ekstremisme.
 • Hat-kriminalitet.
 • Reisevirksomhet som kan føre til økt radikalisering og kontakt med ekstremister.

Venner og sosiale nettverk

Eksempler:

 • Endrer nettverk og omgangskrets.
 • Omgås med personer og grupper som er kjent for ekstremisme.
 • Omgås i grupper der det utøves trusler vold og/eller annen kriminell virksomhet.
 • Medlem i ekstremistiske grupper, nettverk og organisasjoner.

Kontakt oss

Hvis du har en bekymring knyttet til personer du omgås med kan du kontakte SLT-koordinator i Alstahaug kommune:

Ingelise Egelund
Rådhuset
Samfunnsmedisinsk avdeling
75 07 51 33/472 70 561