Formål

Det overordnede formål med en koordinert innsats i forkant av løslatelse er å:

  • Forebygge recidiv
  • Sikre innbyggerens rettigheter (ytelser og støtte)

Målgruppe

Målgruppen, som er omfattet av det koordinerende samarbeid mellom fengsler og kommuner, er alle innsatte over 18 år, som soner en straff på 4 måneder eller mer samt innsatte med kortere straff, dersom den innsatte vurderes å trenge koordinert innsats etter løslatelsen.

Mål og resultat

Målet med samarbeidsavtale for god løslatelse er å:

  • sikre en koordinert og sammenhengende helhetlig innsats med tydeliggjøring av ansvarsroller

Resultat

At de forpliktende myndigheter/instanser forut for løslatelsen har innledet et tverrsektorielt (og tverrfagligt) samarbeid, som er skal resultere i en koordinert handleplan, som beskriver og angir avtaler om hvilke behov den løslatte har.

Kommunens koordinator

Fengslet tar, med samtykke fra innsatte, kontakt med kommunens koordinator så snart de har en innbygger fra Alstahaug kommune som soner eller sitter i varetekt. Dette for å påbegynne arbeidet med en koordinert innsats før endt soning