Ny Jord

Den siste avfallsfyllinga som var i drift i Alstahaug kommune var Ny Jord. I 1997 ble det slutt på å deponere avfall her. Mesteparten av fyllinga er i dag tilbakeført til landbruksareal.

Fylkesmannen i Nordland stilte ulike krav til avslutningen av fyllinga. Alt sigevann fra fyllinga skulle samles opp og ledes til sjø. Det er derfor bygget en pumpestasjon som sigevannet blir ledet til. Fra pumpestasjonen pumpes vannet inn på kommunens avløpsnett som til slutt ender i sjøen ved Stamnes.

Videre var det krav om overvåkingsprogram for gass og sigevann. Gassmålingene er nå avsluttet. Disse målingene viser at gassene som dannes i fyllinga, brytes effektivt ned i toppdekket over fyllinga. Sigevannsprøver har vært tatt fire ganger i året, i Sandneselva oppstrøms og nedstrøms fyllinga samt i pumpesump. Sigevannsprøver må fremdeles tas, men langt fra så ofte som tidligere. En forventer at sigevannet i årtier framover må pumpes til avløpsnettet.

Andvågen og Vågendalen

I Andvågen og Vågendalen lå det også avfallsfyllinger tidligere. Her stilte også fylkesmannen krav til avslutningene, bl.a. om gassmålinger og sigevannsprøver.  Andvågen har resultatene av gassmålingene og sigevannsprøvene vært så bra at videre overvåking ikke er nødvendig.

I Vågendalen må prøveprogram for sigevann fortsette, men prøver tas nå bare hvert 3. år.