Eierkommunene har delegert til SHMILs styre å gjøre endringer i detaljer rundt innsamlingen. Disse er beskrevet i retningslinjene til forskriften. Det er med jevne behov for å
gjennomgå og revidere renovasjonsforskriften og siden denne prosessen tar lang tid har SHMIL nå gjennomgått forskriften med tanke på at vi skal se på alle innsamlingsordninger på nytt. Det skal derfor ikke være nødvendig å endre forskriften selv om vi endrer innsamlingsløsningene. Det er også tatt inn i selve forskriften en presisering av at fritidsrenovasjon også omfatter campingvogner/bobiler som står permanent oppsatt mer enn 3 måneder pr år. Endringene i selve forskriften er nå behandlet i styret (sak 47/19) og i representantskapet (sak 25/19). Forskriften legges nå ut på høring med høringsfrist 5. mars 2020. Dette vil gi kommunen tid til å komme med egne innspill fra kommunestyre eller formannskap dersom kommunen ønsker dette.

Høringen er annonsert i lokalaviser og finnes også på SHMIL's hjemmesider.


Synspunkter til høringsutkastet sendes til
SHMIL IKS, att. Toril Haltbrekken, Åremma, 8664 Mosjøen
eller til post@shmil.no innen 5.mars 2020.
Saksdokumenter:
1.Signert møteprotokoll fra representantskapsmøte 14. november
2. Saksframlegg til representantskapet i behandling av sak 25/19.
3.Utkast til renovasjonsforskrift datert 17.10.19
4. Retningslinjer til renovasjonsforskriften datert 17.10.19