Det ble startet en prosess for å endre renovasjonsforskriften I 2019. Forskriften ble da behandlet I Representantskapet på høsten og deretter lagt ut til høring. Det kom inn en del høringsuttalelsen som i hovedsak gikk på innføring av fritidsrenovasjon for camingvogner og -biler som står fast oppstilt mer enn 3 måneder pr år.


Like i forkant av at representantskapet skulle behandle saken, ble verden rammet av en pandemi og saken ble utsatt fordi man ikke kunne ha fysiske møter.


SHMIL ønsker nå å gjøre ytterligere noen endringer i forskriften og sender derfor forskriften ut på ny høring. De høringsuttalelsene vi fikk inn i forrige runde vil bli behandlet sammen med saken når den kommer opp i styret og Representantskapet til høsten, men det er også mulig å gi nye høringsinnspill.

Høringsfristen settes til: 17. september 2021 og høringsuttalelser sendes postmottak til din kommune eller til post@shmil.no.

Endring av felles Renovasjonsforskrift SHMIL-kommuner - Høring

Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene