Vedtak:

1) Alle som ankommer kommunen etter reiser fra områdene angitt i punkt 2 ilegges hjemmekarantene etter ankomst. Pga koronavirusets inkubasjonstid skal karantenens varighet være 14 dager.

2) Vedtaket gjelder per 1.04.2020 følgende områder: Alle fylker sør for Nordland.

3) Kommunen forholder seg til de nasjonale retningslinjene for restriksjoner knyttet til reiser over landegrensene.

4) Transittopphold på lufthavn i områdene i denne forskrifts pkt. 2 regnes ikke som opphold i området.

5) For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden gjelder myndighetenes til enhver tid gjeldende føringer for hjemmekarantene og isolasjon, jmf Covid-19-forskriften

Vedtaket gjelder fra vedtaksdato uten tilbakevirkende kraft for noen av områdene angitt i punkt 2. Personer som allerede er i karantene på bakgrunn av tidligere vedtak skal fullføre karantenetiden.

Reisende som ikke har symptomer skal reise til planlagt oppholdssted for hjemmekarantene, og skal under reisen så langt det lar seg gjøre holde avstand til andre. Hjemmekarantene kan avbrytes før 14 dager ved at den reisende forlater Nord-Norge.

Reisende med symptomer skal umiddelbart i isolering, og kan ikke bruke offentlig transport.

Disse karantenebestemmelsene gjelder kun den reisende selv, ikke personer den reisende oppholder seg med, eller har oppholdt seg med under opphold i kommunen.

Unntak:

  1. Fører og personell av vare- og passasjertransport unntas fra dette vedtakets krav. Dette omfatter også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten. Unntaket gjelder også ambulansepersonell og andre når det utføres pasienttransport, herunder transport av døde.  Nasjonale føringer for karantene og isolasjon ved sykdom gjelder også for disse gruppene.
  2. Ledelse av virksomheter som er listet etter DSB sin definisjon av samfunnskritiske funksjoner gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner.
  3. Opphold på plattform/sokkel med påfølgende hjemreise regnes ikke som opphold i områder som omfattes av dette vedtaket
  4. Det kan i særskilte tilfeller innvilges dispensasjon fra karantenebestemmelsene. Hvilke tiltak som er planlagt for å redusere smitteoverføring skal følge dispensasjonssøknad. Dispensasjon kan kun gis i de tilfeller smitterisiko knyttet til innvilget dispensasjon vurderes som lav. Søknad om dispensasjon rettes til Alstahaug kommune, og bør inneholde beskrivelse av planlagte risikominimerende smittevernstiltak.

Rettslig grunnlag

Smittevernlovens § 4-1 femte ledd gir kommunestyret hjemmel til å sette i verk ulike tiltak når det er nødvendig for å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom, eller motvirke at en allmennfarlig smittsom sykdom blir overført i befolkningen. Aktuelle tiltak fremgår av bestemmelsens første ledd bokstavene a til e.

Grunnleggende krav ved iverksetting av tiltak etter § 4-1 fremgår av smittevernloven § 1-5 hvor det fremgår: «Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder. Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig inngrep.»

Formannskapet i Alstahaug kommune er delegert vedtaksmyndighet i smittevernsaker fra kommunestyret i sak 8/20.

Alstahaug kommune er kjent med Rundskriv 1-4/2020 – Veileder til kommunene om lokale karanteneregler eller innreiserestriksjoner i forbindelse med utbruddet av Covid-19, og mener denne lokale forskriften er i tråd med bestemmelsene i denne.

Begrunnelse

Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom som kan få alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker, ikke minst eldre og mennesker med underliggende sykdommer. Sykdommen er også erklært som en pandemi og en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse av Verdens helseorganisasjon.

Helsedirektoratet vedtok 12.03.20 omfattende tiltak for å hindre spredning av Covid-19 og for å bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester. Disse tiltakene har senere blitt opprettholdt.

Covid-19 epidemien har i dag ulik utbredelse i Norge. Folkehelseinstituttet vurderer at epidemien nasjonalt er i fase 2-3, hvor en ikke har klart å identifisere smittekjeden for alle som blir syke.

På Helgeland og i Alstahaug kommune er man i en særstilling ved at det man har man få bekreftede tilfeller av pasienter med Covid-19, og alle de 3 kjente tilfeller i kommunen er importsmitte etter utenlandsreise. Utbredelsen av skjult smitte vurderes derfor på nåværende tidspunkt være på et minimumsnivå. I Nordland er smittetallene for antall registrerte smittede per 1000 innbyggere den 6.4 på 0.32, mens de samme tallene i Oslo til sammenlikning er på 2.34 per 1000 innbyggere.  Lokal smittevernkompetanse anser pandemien i Alstahaug til å være i stadium 1.

Erfaring tilsier at det å begrense reiseaktiviteten fra høyendemiske områder til lavendemiske områder vil redusere smitteoverføringen. Reiserelaterte tiltak i tidlige faser av en epidemi gis faglig støtte fra FHI v/Vold, Aavitsland og Arnesen i brev sendt til alle landets kommuneoverleger 19.03.2020. Dette er også bakgrunnen for nasjonalt karantenereglene for personer som har vært på reise utenlands.

Med dagens smittesituasjon i Norge virker det ikke hensiktsmessig å ikke ha karanteneregler for personer som reiser til lavendemiske områder fra høyendemiske områder også internt i Norge.

Å iverksette utvidede karanteneregler har som mål å redusere import av smittede personer fra områder utenfor kommunen. Dette er kun et relevant tiltak i tidlige faser av pandemien, som i fase 1. Når «importerte tilfeller» utgjøre en stadig mindre andel av nye tilfeller har tiltaket mistet sin relevans. Kommuneoverlegen vurderer at Alstahaug kommune må gjennomføre karantenetiltaket mens vi ennå er i fase 1 av epidemien, og anbefaler derfor fortsatt lokal forskrift om utvidede karantenebestemmelser i Alstahaug kommune.

Helgeland som regionen har særskilte utfordringer knyttet til geografisk spredt bosetning og utfordrende infrastruktur.  Både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten vil få store utfordringer om mange blir syke, og samfunnskritiske funksjoner vil være svært vanskelig å opprettholde ved stort sykefravær eller dersom mange omfattes av karantene og isolasjonsbestemmelsene. Man er også i en vanskelig situasjon når gjelder tilgang på smittevern- og prøvetakingsutstyr, og kommunen har ikke fått tilgang på mer smittevernutstyr fra myndighetene i perioden pandemien har pågått. Alt nytt smittevernutstyr gjort tilgjengelig for helsetjenesten de siste ukene er donert fra private bedrifter eller enkeltpersoner. Det vurderes derfor som nødvendig å opprettholde kraftige tiltak for å begrense antallet personer med mistenkt Covid-19 infeksjon, slik at smittevernutstyret ikke blir en begrensende faktor for behandlingen av syke i kommunen.

Alstahaug kommune er vertskommune for Helgelandssykehuset avdeling Sandnessjøen. Det anses kritisk for beredskap og drift at lokalsykehuset så langt som mulig skjermes for ukontrollert smitte, da sykehuset er svært sårbart i forhold til kritisk bemanning, smittevernutstyr og kapasitet.   

Kommuneoverlegen ser det som avgjørende å redusere smittepresset utenfra, og tilstrebe en sakte spredning av viruset. Dette er avgjørende for å opprettholde tilstrekkelig kapasitet til å håndtere pasienter både i primær og spesialisthelsetjenesten. Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratets mål er å avflate den epidemiske smittekurven, alternativt stoppe epidemien med å holde smitteraten (R0) <1. Kommuneoverlegen mener at dette ikke er mulig å oppnå lokalt uten reiserestriksjoner knyttet til personer som reiser inn i kommunen fra områder med høyt smittetrykk. Intensjonen med de lokale reglene er å oppnå de sentrale myndigheters målsetning for R0.

Påsken innbefatter også en ekstra smitterisiko, siden det er sannsynlig med flere innreiser til kommunen som følge av påskehøytiden, på tross av nasjonale reisebegrensingsråd. Kommuneoverlegen anser derfor behovet for lokal Forskrift til å være skjerpet i denne perioden.

En lokal forskrift om utvidede karantenebestemmelser i Alstahaug kommune vil kunne medføre ulemper for enkeltpersoner og bedrifter. Hjemmekarantene medfører en plikt for personen det gjelder til opphold seg på en og samme adresse i 14 dager, som følge av virusets inkubasjonstid. Det er mulig å gå tur i skog og mark, men det oppfordres sterkt til sosial skjerming fra andre enn de øvrige husstandsmedlemmene. Husstandsmedlemmer er ikke i karantene dersom disse ikke har oppholdt seg i områdene som omfattes av karantenereglene.

Alstahaug kommune tilstreber å samordne sin lokale forskrift med praksisen i det regionale bo- og arbeidsmarkedet. Kommunen kan ikke se at den lokale forskriften har alvorlige konsekvenser for pendling hverken til arbeid eller andre viktige aktiviteter, da Trøndelag må anses utenfor den naturlige bo- og arbeidsregionen for kommunen.

Den største utfordringen for næringslivet vil imidlertid være det mulige behovet for arbeidskraft tilhørende andre regioner enn Nord-Norge for å få gjennomført arbeidsoppdrag lokalt. Unntaksbestemmelser og dispensasjoner vil her kunne gjøre seg gjeldende, og gjensidig dialog med lokal smittevernskompetanse er ønskelig for å finne gode lokale løsninger.

Forskriften medfører at virksomheter som faller inn under DSB sin definisjon av kritiske funksjoner vil gir arbeidsgivere anledning til å gjøre unntak fra karantenebestemmelsene for eget nøkkelpersonell, når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift. Dette følger av Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften) § 6, andre og tredje ledd:

Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner og ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport, er unntatt fra § 1 når de er i arbeid eller reiser til og fra arbeid. Bruk av unntaket skal avklares med virksomhetsledelsen.

Personer som er omfattet av unntaket i første og andre ledd, skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer.

Kommuneoverlegen i Alstahaug oppfordrer arbeidsgivere til å bruke unntaksbestemmelsen kun i tilfeller det er absolutt nødvendig, og at nøkkelpersonell det gjøres unntak for, overholder karantenebestemmelsene når de ikke utøver sin samfunnskritiske funksjon for arbeidsgiver, slik den sentrale forskriften skisserer.

Alstahaug kommune kontaktet det regionale NHO og LO den 4.4.20 for innspill til utformingen av lokal forskrift. 6.4 fikk kommunen tilbakemelding på henvendelsen fra NHO, med konkrete innspill til forskriften innhold. NHO anbefaler ikke en lokal forskrift, men dersom dette likevel vedtas, bes det om at det tas hensyn til arbeidskraftmobilitet i kommunen. Dette vurderes ivaretatt i forskriften. Invitasjonen til vurderinger fra arbeidslivet vil være åpen også framover, da lokal forskrift vil være under kontinuerlig evaluering og vurdering.

For barn med delt bostedsadresse vil Alstahaug kommune finne gode løsninger, men vi ønsker en dialog med familiene dette gjelder, slik at man kan finne gode løsninger som ivaretar både behovet til barnet, familiene og smittevernet.

Helhetsvurdering

I den nåværende situasjonen er det nødvendig å forebygge og motvirke spredning av covid-19. Lokal forskrift om utvidede karantenebestemmelser i Alstahaug kommune er et viktig verktøy som anses nødvendig i det stadiet pandemien er i Nord-Norge. Forskriften skal tilstrebe opprettholdelse av samfunnskritiske funksjoner i Alstahaug i en pågående pandemisituasjon. Dette omfatter opprettholdelse av kapasitet til behandling av pasienter både i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, i spesialisthelsetjenesten, vare- og passasjertransport samt kritiske næringer. 

Kommuneoverlegen vurderer at smitteverntiltaket har en medisinskfaglig begrunnelse, er nødvendig av hensyn til smittevernet, og for å opprettholde tilstrekkelig smittevernskapasitet i kommuner og i helse- og omsorgstjenesten. Tiltaket vurderes derfor som forholdsmessig og tjenlig utfra en helhetsvurdering, og kommuneoverlegen anbefaler derfor at den lokale forskriften vedtas.

Etter Formannskapets vurdering er den lokale forskriften nå av en slik karakter at samfunnskritiske og næringsmessige interesser ivaretas på en slik måte at den samfunnsmessige nytten ved smitteverntiltaket overstige den belastning og ulempen forskriften påfører den enkelte innbygger og samfunnet for øvrig.

Økonomisk ansvar

Alstahaug kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak

Iverksettelse og virkning

Vedtaket har virkning fra 7.04.2020 kl 1800 og gjelder i 7 dager, eller inntil nytt vedtak fattes.

Kommuneoverlegen delegeres myndighet til å vurdere og fatte et nytt smittevernvedtak i henhold til § 4.1 i smittevernloven fom 14. april tom 17. april, da neste Formannskapsmøte er berammet.

Vedtaket er fattet i hht. KL § 11-8.

Bevitnes:

Kristin Vangen, formannskapssekretær