Innskjerping av karantenebestemmelsen

Hvis du har oppholdt deg i Oslo og Viken i mer enn et døgn så skal du i hjemmekarantene i 14 dager. Bestemmelsen gjelder med tilbakevirkende kraft til mandag 9. mars. Ved symptomer som forkjølelse, feber og/eller tung pust skal karantenen vare i minst 7 dager etter symptomfrihet. Helsepersonell og personer med samfunnskritiske stillinger må innrette seg sånn at de unngår å bli indirekte rammet av disse bestemmelsene. Det betyr at man må finne alternativ innlosjering til besøkende eller familiemedlemmer som kommer fra områder som utløser karantene.

Se her hvilke kommuner som utgjør Viken fylke 

Se veilederen Samfunnets kritiske funksjoner (DSB) for definisjon av hvilke stillinger som regnes som samfunnskritiske

Restauranter og dagligvarebransjen

Det er ikke tilstrekkelig å innrette serveringssteder slik at det er mulighet for 1 meters avstand mellom besøkende. Normal restaurantdrift skal opphøre og kun take-away og matombringing er tillatt og skal meldes fra om til kommunehelsetjenesten. Dagligvarebutikker skal begrense smittefare ved å innføre skjerpede hygienetiltak og fjerne salatbarer og andre ta-selv anordninger som godterihyller og nøttebarer. Salg av uinnpakket frukt og grønnsaker er tillatt men forbrukerne må sørge for at matvarene vaskes ved hjemkomst.

Skoler og barnehager

Det er til nå meldt inn behov for barnepass fra ca 20 arbeidsgivere men vi regner med at det meldes inn flere behov i løpet av dagen. Behovet for pass av barn under ti år for foreldre med samfunnskritiske jobber vil endre seg løpende og dette planlegges det for. Skolene er forberedt på å starte hjemmeundervisning mandag 16. mars. Det er grunn til å anta at situasjonen med hjemmeundervisning vil bli langvarig, og i første omgang strekke seg til over påske.