Informasjon til innreisende til Norge

Karantene

 • Alle innreisende til Norge som ankommer fra land og områder med høy eller særlig høy smitte ("røde" eller "grå" land) skal i karantene i 10 døgn.
 • Innreisende fra andre land skal bo på karantenehotell i karanteneperioden. Informasjon om karantenehotell mottar du av politiet på grenseoverganger og ankomstpunkter til Norge.
 • Følgende innreisende skal ikke bo på karantenehotell:
  • Personer som bosatt i eller som eier bolig i Norge
  • Personer som er arbeidsreisende med arbeids- eller oppdragsgiver som sørger for egnet oppholdssted med enerom, er asylsøker eller overføringsflyktning.
 • Innreisende skal reise rett i karantene og ha munnbindet på til ankomst på karantenested.
 • Hele karantenen på 10 døgn må gjennomføres, selv om du tester negativt. Det er tilbud om gratis covid-19 test på karantenehotellet.

Slik gjennomfører du karantene

 • Personer i innreisekarantene kan bare oppholde seg utenfor oppholdsstedet hvis de kan unngå nærkontakt med andre enn dem de bor sammen med.
 • De som er i karantene, kan ikke være på en arbeidsplass der også andre oppholder seg, på skole eller i barnehage.
 • Det er ikke tillatt å bruke offentlig transport, bortsett fra til og fra flyplass, havn eller lignende ankomststed i forbindelse med inn- og utreise.
 • Se mer informasjon om karantene på Helsenorge.no/koronavirus

Attest på negativ covid-19 prøve

 • Utenlandske statsborgere som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt må, med visse unntak, fremvise en attest på negativ koronatest. Attesten kan ikke være datert mer enn 72 timer tilbake, for at du skal slippe inn i Norge.
 • Attesten skal være skrevet på norsk, svensk, dansk, engelsk, fransk eller tysk.
 • Attesten må fremvise godkjent testmetode - PCR eller antigen hurtigtest

Reisende som har vært i Danmark

 • Reisende som ankommer fra Danmark bør teste seg på nytt ved ankomst til Norge og informere kommunen de skal oppholde seg i om at de har vært i Danmark.

Testsentre og symptomer

 • Vi oppfordrer alle som ankommer Norge å teste seg.
 • Det er testsentre på flyplasser, fergekaier og grenseoverganger som tilbyr gratis testing til privatreisende.
 • Personer som blir syke skal isolere seg og kontakte lege.

Informasjon til arbeidsreisende inn til Norge

Karantene og karantenehotell

 • Alle innreisende til Norge som ankommer fra land og områder med høy eller særlig høy smitte ("røde" eller "grå" land) skal i karantene i 10 døgn.
 • Innreisende med karanteneplikt skal bo på karantenehotell. Unntaket er om du er bosatt eller eier en bolig i Norge, eller at arbeids- eller oppdragsgiver har sørget for et egnet oppholdssted med enerom.

Attest på negativ covid-19 prøve

 • Utenlandske statsborgere som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt, må med visse unntak, fremvise en attest på negativ koronatest. Attesten kan ikke være datert mer enn 72 timer tilbake, for at du skal slippe inn i Norge.
 • Attesten skal være skrevet på norsk, svensk, dansk, engelsk, fransk eller tysk.
 • Attesten må fremvise godkjent testmetode - PCR eller antigen hurtigtest

Karantene i 10 døgn

 • Utenlandske arbeidstakere som kommer fra land eller regioner med særlig høy smitte og personer bosatt i Norge som har vært på arbeid eller oppdrag i disse landene:
  • Må være i karantene i 10 døgn før de kan starte å jobbe
  • Bør ta test, men test vil ikke forkorte karantenen
 • Utenlandske arbeidstakere som kommer fra øvrige land i EØS og Sveits og personer bosatt i Norge som har vært på arbeid eller oppdrag i disse landene:
  • Må være i karantene til de har testet negativt
  • Kan starte å jobbe etter første negative test tatt i Norge, men må testes hver tredje dag i 10 dager og må være i karantene på fritiden i 10 døgn etter ankomst
  • Må bo på enerom under karantenen (dette gjelder ikke personer bosatt i Norge som returnerer fra arbeid eller oppdrag utført i EØS eller Sveits)

Slik gjennomfører du karantene

 • Personer i innreisekarantene kan bare oppholde seg utenfor oppholdsstedet hvis de kan unngå nærkontakt med andre enn dem de bor sammen med.
 • De som er i karantene, kan ikke være på en arbeidsplass der også andre oppholder seg, på skole eller i barnehage.
 • Det er ikke tillatt å bruke offentlig transport, bortsett fra til og fra flyplass, havn eller lignende ankomststed i forbindelse med inn- og utreise.
 • Se mer informasjon om karantene på Helsenorge.no

Pendlere og personer som krysser landegrensen ofte

 • Det er egne karanteneregler for helsepersonell som dagpendler fra Sverige eller Finland, og for arbeids- og oppdragstakere som mer enn én gang i løpet av en 10 dagers periode krysser grensen til Norge fra områder i Sverige eller Finland med karanteneplikt. Dette inkluderer studenter, elever på videregående, flypersonell, togpersonell og yrkessjåfører av langtransport.

Testing

 • Arbeids- eller oppdragsgiver skal organisere og betale for testing, samt tilrettelegge for at arbeidstakere kan holde minst 1 meter avstand til andre.
 • Personer som blir syke skal isolere seg og kontakte lege.

Utfyllende informasjon til de som jobber med reisende

Utfyllende informasjon til de som skal informere reisende om endringer som gjelder fra 9. november 2020.

Attest på negativ koronatest ved ankomst

I ny § 4a i Covid-19-forskriften heter det at "personer som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt som fastsatt i vedlegg A, skal ved innreise fremvise en attest som viser negativ test for SARS-CoV-2. Godkjent testmetode er PCR eller antigen hurtigtest.

Testen skal være tatt ikke senere enn 72 timer før ankomst til Norge. Attesten skal være på norsk, svensk, dansk, engelsk, fransk eller tysk. Dersom kravene ikke er oppfylt, kan personen bortvises, jf. forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen § 4a."

Det er gjort unntak for enkelte grupper. Hvilke grupper dette er, fremkommer uttømmende av listen nedenfor.
a) norske statsborgere,
b) utlendinger som er bosatt i Norge med oppholdstillatelse eller oppholdsrett etter utlendingsloven, jf. midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen § 2 første ledd bokstav a
c) utlendinger som er strengt nødvendig for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, og det er fare for liv og helse om innreise nektes
d) utlendinger som er i transitt
e) utlendinger som jevnlig ankommer Norge fra Sverige eller Finland for å arbeide eller studere, med unntak av helsepersonell som har vært mer enn sju dager utenfor Norge
f) utlendinger som søker beskyttelse i riket (asyl), eller på annen måte påberoper en rett til internasjonal beskyttelse på grunn av fare ved forfølgelse mv., jf. midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen § 2 første ledd bokstav b
g) utlendinger med innreisetillatelse etter utlendingsloven § 35, jf. forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen § 4 bokstav d
h) utlendinger med oppholdstillatelse i Norge etter utlendingslovens bestemmelser om familieinnvandring, jf. forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen § 4 bokstav a, eller familiemedlem til EØS-borger som skal bosette seg i Norge, jf. forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen § 1 bokstav e, dersom herboende referansepersonen er unntatt kravet om negativ test for SARS-CoV-2 ved innreise til Norge.
i) utlendinger som er nevnt i utlendingsforskriften § 1-4 eller § 1-5, og som kan fremvise diplomat- eller tjenestepass, eventuelt nasjonalt pass i kombinasjon med norsk ID-kort utstedt av Utenriksdepartementet, eller i kombinasjon med Schengen-oppholdskort for ambassadepersonell, sideakkrediterte diplomater og diplomatiske kurerer, jf. forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen § 3 bokstav f
j) ektefelle, samboer eller barn av utsendt utenrikstjenestemann ved norsk utenriksstasjon som nevnt i forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen § 3 bokstav k
k) utlendinger som er invitert av norske myndigheter for å delta i internasjonale forhandlinger og annet, og utlending som er en del av delegasjoner som kommer til Norge i henhold til Norges internasjonale forpliktelser, jf. forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen § 3 bokstav m
l) militært personell som nevnt i utlendingsforskriften § 1-7 annet eller tredje ledd dersom de ankommer Norge med ikke-kommersiell transport.
m) utlendinger som gjennomfører ervervsmessig gods- og persontransport mot vederlag, eller som er på vei til eller fra slikt oppdrag, jf. forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen § 3 bokstav d
n) innehaver av gyldig luftfartssertifikat som nevnt i forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen § 3 bokstav i
o) sjømenn som nevnt i forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen § 3 bokstav j.

Karantenehotell

Personer i innreisekarantene skal oppholde seg på karantenehotell i karantenetiden. Plikten til å oppholde seg på karantenehotell gjelder ikke for:

a. de som er bosatt i eller eier bolig i Norge, og som oppholder seg i boligen eller på annet egnet oppholdssted
b. de som har kommet til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, og har en arbeids- eller oppdragsgiver som har sørget for et egnet oppholdssted med enerom i karantenetiden
c. asylsøkere og overføringsflyktninger.

Kommunen skal tilby personene som oppholder seg på karantenehotell, muligheten til å teste seg for SARS-CoV-2 i karantenetiden.

Personer som er kommet til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, og har en arbeids- eller oppdragsgiver som har sørget for et egnet oppholdssted med enerom i karantenetiden skal ved innreisen kunne dokumentere egnet oppholdssted for å gjennomføre karantenen.

Viktige unntak fra karantene for arbeidsreisende, elever og studenter

Ved hyppige kryssinger av grenser mellom Sverige eller Finland og Norge i forbindelse med arbeid, skole eller studier

De som mer enn én gang i løpet av en periode på 10 dager ankommer Norge fra områder i Sverige eller Finland med karanteneplikt som ledd i reise mellom arbeidssted og bosted, er unntatt fra innreisekarantene i arbeidstiden dersom de i Norge testes for SARS-CoV-2 minst

a) hver sjuende dag
b) første dag de ankommer Norge, og deretter hver sjuende dag, dersom det er åtte, ni eller ti døgn siden de sist ble testet i Norge for SARS-CoV-2

Elever på videregående skole og studenter som dagpendler mellom Norge og Sverige eller Norge og Finland fra områder med karanteneplikt, er også unntatt fra innreisekarantene i skole- eller studietiden og under reise til og fra bosted og skole- eller studiested, på samme vilkår som arbeidsreisende

 • Det er arbeids- eller oppdragsgiveren eller utdanningsinstitusjonen eller skoleeieren, i Norge som er ansvarlig for organisering og finansiering av testingen.
 • Unntaket gjelder kun i arbeids- eller skoletiden. Dersom du har fritid i Norge, enten mellom arbeidsøktene eller før utreise, må du oppholde deg i reisekarantene i denne tiden.
 • Du må kunne dokumentere at unntaket gjelder for deg. For eksempel kan arbeidsgiveren din gi deg en skriftlig bekreftelse på at du har arbeidssted i Norge og bolig i Sverige. Denne kan du vise når du skal over grensen.

Ved testing av arbeidsreisende i forbindelse med internasjonale idrettskonkurranser

 • Utøvere og støtteapparat som kommer til Norge for å delta i eller vende tilbake fra internasjonale landskamper og klubbturneringer på seniornivå i regi av UEFA.
 • Dersom første test etter ankomst til Norge er negativ, gjelder unntaket fra reisekarantene i arbeidstiden.
 • Dersom man ønsker å bli unntatt karantene på fritiden, må man ta en test til. Andre test må også være negativ. Testene må bli tatt med minimum 48 timers mellomrom, og test to kan tidligst tas dag fem.

Virksomhetsledelsens mulighet for å gi unntak for personell i kritiske samfunnsfunksjoner

 • Arbeids- eller oppdragsgiver har plikt til å planlegge driften av virksomheten slik at bruk av unntak unngås i størst mulig grad. Dersom det ikke er tid til å gjennomføre testregime, og det er strengt nødvendig for å sikre forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, kan det gis unntak fra karantene i arbeidstiden. Unntak fra smittekarantene kan kun benyttes i tilfeller hvor det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse.

Med funksjoner knyttet til liv og helse menes blant annet: