Vann og avløp

Rammer for gebyrberegning
•    Gebyrene skal ikke overstige kommunens kostnader, men kan avregnes over en 4 års periode.
•    Overslag over forventede kostnader (drifts- og kapitalkostnader) for de nærmeste 4 årene skal foreligge før gebyrenes størrelse fastsettes.
•    Gebyrberegning baseres på Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 samt nasjonale og kommunale forskrifter om vann- og avløpsgebyrer.
•    Alle priser tillegges 25 % mva.

1: Engangsgebyr for tilknytning
 

Engangsgebyr for tilknytning
  Vann Avløp
Uten refusjon/opparbeiding av kommunalt anlegg 21.000,- 26.000,-
Med refusjon/opparbeiding av kommunalt anlegg 1.600,- 1.600,-
Midlertidige bygg 2.600,- 2.600,-2: Årsgebyr

2.1: Abonnementsgebyr

Kommunens totale årsinntekter fra abonnementsgebyrer skal dekke følgende andel av kommunens samlede årlige kapitalkostnader for henholdsvis vann- og avløpstjenestene. I 2014 utgjør andelen henholdsvis følgende prosentsatser:
•    Vann: Ca. 97,2 %
•    Avløp: Ca. 103,5 %.

Abonnementsgebyret beregnes ut fra vannforbruk, basert på nedenstående enhetspris (grunnbeløp):

 

Boligeiendommer
Abonnementsgebyr: Vann Avløp
Grunnbeløp kr. 1.898,- kr. 2.300,-

 

Næringsvirksomhet og offentlig virksomhet
Abonnementsgebyr Vann Avløp
Forbruk under 300 m3/år 1 x grunnbeløp – vann 1 x grunnbeløp – avløp
Forbruk 300 – 1000 m3/år 2 x grunnbeløp – vann 2 x grunnbeløp – avløp
Forbruk 1001 – 2000 m3/år 3 x grunnbeløp – vann 3 x grunnbeløp – avløp
Forbruk 2001 – 3000 m3/år 4 x grunnbeløp – vann 4 x grunnbeløp – avløp
Forbruk 3001 – 5000 m3/år 5 x grunnbeløp – vann 5 x grunnbeløp – avløp
Forbruk 5001–10000 m3/år 20 x grunnbeløp – vann 20 x grunnbeløp – avløp
Forbruk 10001–18000 m3/år 40 x grunnbeløp – vann 40 x grunnbeløp – avløp
Forbruk 18001–32000 m3/år 60 x grunnbeløp – vann 60 x grunnbeløp – avløp
Forbruk 32001–50000 m3/år 80 x grunnbeløp – vann 80 x grunnbeløp – avløp
Over 50000 m3/år 150 x grunnbeløp – vann 140 x grunnbeløp – avløp

 

2.2: Forbruksgebyr

Forbruksgebyret beregnes på grunnlag av målt eller stipulert forbruk, begge basert på nedenstående enhetspris.

Enhetspris
Enhetspris for vann Enhetspris for avløp
6,89 kr/m3 7,69 kr/m3

 

Målt forbruk

Forbruksgebyret baseres på faktisk vannforbruk (vannmåler) og pris pr. m3. Avløpsmengde regnes lik vannmengde. Unntak fra dette må dokumenteres av abonnenten.

Forbruksgebyr ved bruk av vannmåler
Vann:      Enhetspris [kr/m3] x [Målt forbruk [m3]
Avløp:     Enhetspris [kr/m3] x [Målt forbruk [m3]

 

Stipulert forbruk

Forbruksgebyret baseres på stipulert forbruk og pris pr. m3.

Stipulert forbruk [m3] beregnes slik:
Bruksareal BRA [m2] x spesifikt forbruk [m3/m2]
der:
•    Arealet beregnes som bruksareal BRA [m2] etter NS 3940
•    Spesifikt forbruk er fastsatt til 1,4 m3/m2

Forbruksgebyr, boliger
Vann:        Enhetspris [kr/m3] x Stipulert forbruk [m3]
Avløp:       Enhetspris [kr/m3] x Stipulert forbruk [m3]

 

Forbruksgebyr, hytter/fritidshus - kun abonnementsgebyr

Vann:        Halvt gebyr - For 2014 kr. 949,-
Avløp:       Halvt gebyr - For 2014 kr. 1.150,-

 

3: Årlig vannmålergebyr

Det betales et årlig gebyr for å dekke kommunens kostnader i forbindelse med vannmåleren, dvs. kontroll, adm., etc. Gebyret er kr. 256,-

4: Midlertidig bruk av vann og avløp

Eier/fester av eiendom som midlertidig knyttes til kommunens vann- og avløpsanlegg skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler for næringsvirksomhet, se pkt. 2.1 og 2.2.

 

Feieavgift

Feieavgift

Feieavgiften som finansierer lovbestemt feiing ble tidligere innkrevd med avgift for feiing av selve pipeløpet. I henhold til forskrift av 26. juni 2002 om brannforebyggende tiltak og tilsyn er det krav om at det i tillegg til behovsprøvd feiing også skal utføres innvendig tilsyn av piper og ildsteder, samt informasjon om riktig fyring.

Hyppigheten av feiing skal fastlegges ut fra behov, men minimum hvert fjerde år. Behovet fastsettes ut fra boligens oppvarmingssystem, sotmengde m.m. Tilsyn og kontroll av piper og ildsteder skal foretas hvert fjerde år.
 

Feieavgift pr. år
A: Rett røykpipe inntil 11 meters lengde, kr. 325 pr. år.
B: Rett røykpipe over 11 meters lengde, kr. 400,- pr. år.

Andre serviceoppdrag utført av feietjenesten

Kommunen tilbyr en del tjenester som ikke er lovpålagte og utfaktureres kundene for å holde en lavere feie- og tilsynsavgift. Tjenesten tilbys i henhold til KS sine veiledende satser.

Serviceoppdrag feie- og tilsynstjenesten kr. 874,- pr. time. 

Ferdigbefaring av nytt ildsted kr. 1750,- pr. befaring. Gjelder befaring av egenmontert ildsted.

Saksbehandlingsgebyr - pyroteknisk vare kr. 2500,- pr. søknad.

Gjelder behandling av søknader og befaring av utsalgssted i forbindelse med behandling av søknad og salg av pyroteknisk vare (fyrverkeri). Det er ikke mva på denne type saksbehandlingsgebyr. Gebyret skal være betalt før saksbehandling påbegynnes.

Kontrollgebyr i utsalgsperioden-Pyroteknisk vare kr. 1000,- pr år. 
Det er ikke mva på denne type saksbehandlingsgebyr.

Tømming av slam fra slamavskillere

Tømming av slam fra slamavskillere

Slamgebyr i hht. kommunens slamforskrifter, godkjent 12.11.92. Vedtatt av Alstahaug kommunestyre i møte den 18.12.13, gjeldende fra 01.01.2014.

Følgende gebyrer og vilkår gjelder:

Renovasjonsgebyr:
Kommunens andel kr 300,-.
 
Tømming av slamavskiller/septiktank og tett tank:
1. For tømming inkl. slambehandling fra eiendom uten tilknytning til kommunal
    avløpsledning, betales gebyr pr. tømming avhengig av tankens størrelse:

   a) Gebyr pr. tømming - inntil 4 m³ vannvolum                                      kr  938,00
                                                                            + 25 % merverdiavgift  "   234,50

   b) Tillegg pr. m³ over 4 m³ vannvolum                                                   kr 185,00
                                                                            + 25 % merverdiavgift   "    46,25

2. Fra eiendom med tilknytning til kommunal avløpsledning dekkes tømmeavgiften inntil videre av kommunen over funksjon 350 "Avløpsrensing" etter ovennevnte satser.


Slambehandling
For tømming av slambehandling fra kommunale renseanlegg og/eller private slamavskillere m.v., tilknyttet kommunal avløpsledning, betales årlig gebyr. Inntil rensetiltakene settes i verk kreves ikke slikt gebyr.


Merverdiavgift
Alle renovasjonstjenester som nevnt ovenfor er avgiftspliktig med merverdiavgift til staten.
 

Parkering

Beboerkort i sentrum: Kr. 200,- pr. mnd inkl. mva.
Månedskort: Kr. 400,- inkl. mva.
 

Torghandel

Prisene gjelder salgsareal pr. 15 m2

Pr. dag:  Kr. 150,-
Pr. uke:  Kr. 600,-
Pr. mnd: Kr. 2000,-
Tillegg for strøm, pr. dag kr 50,-

Leie av de store parkeringsplassene kr 1000,- pr. dag. Dette gjelder; P-plass i Karivika, P-plasser ved Coop Prix, ovenfor Hotell Syv Søstre og Miljøgata.

Arbeid på kommunal vei- og gategrunn, parker/grøntområder og annet kommunalt areal

1. Hjemmelsgrunnlag. Virkeområde.

Gebyrregulativet er hjemlet i pkt. 6 niende, tiende og ellevte avsnitt i Instruks for gravearbeider i Alstahaug kommune, med hjemmel i vegloven §§32 og 57 vedtatt av Alstahaug kommunestyre 23.10.13 i sak 48/13 :

Alstahaug kommune kan kreve gebyrer for sine administrasjons- og kontrollutgifter knyttet til oppfølging av arbeids- og gravetillatelser, samt for å økte drifts- og vedlikeholdskostnader (verdiforringelse) som følge av gravearbeidene.

Det vises også til Regler for bruk av offentlig veg- og gategrunn ved plassering av container, lift, kranbil, stillas mv. Denne er også hjemlet i vegloven §57.

Gebyrregulativet gjelder arbeid og gravetiltak på kommunal gate- og veigrunn, parker/grøntområder og annet kommunalt areal. Gate- og veigrunn inkluderer fortau.     

2. Administrasjonsgebyr (gravemeldingsgebyr).

Søknadspliktig arbeid på kommunal vei- og gategrunn samt parker/grøntområder og annet kommunalt areal belastes med administrasjonsgebyr. Administrasjonsgebyrets størrelse varierer etter hvor gravingen foregår på kommunalt areal. Tiltak som innebærer graving har en høyere gebyrsats enn tiltak som alene gjelder arbeidsvarsling.

Det utstedes ett administrasjonsgebyr pr. tiltak. Administrasjonsgebyret skal dekke kommunens gjennomsnittlige kostnader til behandling, samhandling, kontroll og oppfølging av arbeidstillatelser.

3. Forringelsesgebyr - gravetiltak

Gravetiltak belastes med forringelsesgebyr. Forringelsesgebyret skal dekke kommunens økte drifts- og vedlikeholdskostnader som følge av gravetiltaket.

Forringelsesgebyret inneholder en fast sats, i tillegg til en variabel del som avhenger av type areal som er berørt av tiltaket. Den variable delen av gebyret som gjelder arealstørrelsen fastsettes på bakgrunn av oppmåling av berørt areal ved gjennomført tiltak.

4. Arbeid som berører offentlig avgiftsbelagte parkeringsplasser

Der arbeidet berører offentlig avgiftsbelagte parkeringsplasser på en slik måte t de ikke kan benyttes til parkering som forutsatt, faktureres ansvarshavende pr. virkedag for 70% av totalt inntektspotensiale for parkeringsplassene i arbeidsperioden.

5. Generelle betalingsbestemmelser

5.1 Ansvarshavende betaler
Gebyr utarbeidet etter dette regulativ faktureres ansvarlig entreprenør. Denne er ansvarlig for betaling av gebyret.

For det tilfellet at ansvarlig entreprenør ikke er betalingsdyktig/-villig, overtar ansvarlig søker entreprenørens betalingsplikter overfor kommunen.

5.2 Betalingstidspunkt
Administrasjonsgebyret innbetales når gravesøknad er behandlet av kommunen.

Forringelsesgebyret faktureres når tiltaket er ferdigmeldt og godkjent av kommunen.

Betalingstidspunktene gjelder uavhengig av eventuell klage.

5.3 Tidspunktet for gebyrberegning
Administrasjonsgebyret utstedes etter gjeldende sats på det tidspunktet gravesøknad er behandlet.

Forringelsesgebyret utstedes etter gjeldende satser på det tidspunktet tiltaket er ferdigmeldt og godkjent av kommunen. Kommunens kontroll av ferdigmeldingen skal gjennomføres senest en måned etter mottatt egenkontrollskjema. For det tilfellet at kommunen ikke har gjennomført kontrollen innen denne fristen, legges satsene på datoen kommunen mottok ferdigmeldingsskjemaet, til grunn for gebyrberegningen.

5.4  Konsekvenser v/manglende varsling om tidsavvik fra tillatt arbeidsperiode
Dersom kommunen ikke varsles om tidsavvik fra innvilget arbeidsperiode innen èn virkedag etter tillatelsen utløp, må det søkes om ny gravetillatelse med den konsekvens at nytt administrasjonsgebyr må innbetales. Overskridelsen medfører krav om ny arbeidstillatelse og skiltvedtak. Det ekstra gebyret skal dekke kommunens tilleggsutgifter til administrasjon forårsaket av entreprenørs/søkers mislighold.

5.5 Konsekvenser v/manglende innlevering av egenkontrollskjema (ferdigmelding)
Dersom kommunen ikke har mottatt egenkontrollskjema (ferdigmelding) innen 5 virkedager etter gravetillatelsens utløp, utstedes et ekstra administrasjonsgebyr. Det ekstra gebyret skal dekke kommunens tilleggsutgifter til administrasjon forårsaket av entreprenørs/søkers mislighold.

5.6 Konsekvenser v/manglende gebyrinnbetaling
Dersom kommunen har utestående gebyr hos ansvarlig entreprenør/søker fra tidligere tiltak, blir ikke ny søknad om arbeidstillatelse behandlet før det utestående er gjort opp.

5.7 Søknader som trekkes, returneres eller avslås
Hvor søknader trekkes vil administrasjonsgebyr bare påløpe i den grad kommunen har startet søknadsbehandlingen. Søknader som returneres som ufullstendige, belastes med administrasjonsgebyr. Søknader som avslås, belastes med administrasjonsgebyr.

6. Klagegang

Gebyrregulativet er fastsatt av Alstahaug kommunestyre og kan ikke påklages.

Anvendelsen av regulativet kan påklages. Klage stilles til kommunen som vil gjøre en ny vurdering av saken. Der kommunen opprettholder sitt gebyrvedtak, vil klagen oversendes den kommunale klagenemda i Alstahaug kommune for endelig avgjørelse.

7. Fastsettelse og offentliggjøring av gebyrsatser

Alstahaug kommunestyre fastsetter gebyrsatsene i forbindelse med årlig budsjettvedtak. Gebyrsatsene annonseres i lokalavisa og gjøres tilgjengelig på Alstahaug kommunes nettsider.

8. Gebyrsatser for 2014

8.1) Administrasjonsgebyr
           a. Fast sats - Arbeidstillatelse m/graving                kr 1.020,-
           b. Fast sats - Arbeidstillatelse u/graving                 kr    510,-

8.2) Forringelsesgebyr v/gravetiltak

a. Fast sats                                                              kr    300,-
+
b. Variabel sats:

Veitype Prisgrupper
pris pr. m2
0 - 50 m2 51 - 100 m2 Over 100 m2
Hovedveier/industrigater kr 33,- kr 26,- kr 23,-
Samleveier/adkomstveier kr 25,- kr 20,- kr 18,-
Gang- og sykkelveier, fortau kr 21,- kr 17,- kr 15,-

8.3) Utleie av kommunalt areal

Formål: Pris pr. m2 pr.dag Pris pr. m2 /mnd (=dag*30)

a. Riggplass, 
    container, stillas,
     lift o.l.

kr 10,-  kr 300,-
b. Gebyr -
    tidsoverskridelse
kr 15,- kr 450,-
Gebyr - tidsoverskridelse:
Gjeldende fra første dag etter avtaleperiodens utløp, evt. frem til det foreligger tillatelse om bruk av kommunalt areal.
Utbygging-/gjennomføringsavtale:
Ved bruk av kommunal grunn i større utbygginger kan egne priser avtales i en utbyggings- /gjennomføringsavtale.
Riggplass, container, stillas, lift og lignende:
Ved plassering av rigg, container, stillas, lift eller annen bruk av/på avgiftsbelagte parkeringsplasser betales leie i form av parkeringsavgift fra første dag jfr. Pkt.4

Det tilkommer merverdiavgift iht. MVA-regelverket, det vises særlig til § 6-7 i forskrift til merverdiavgiftsloven.

Byggesaker

1: For situasjonsplan i samsvar med SAK § 6-3 betales gebyr etter tomtas
nettoareal på kr 1.389,-. For areal over 1000 m² betales et tillegg på kr 334,- pr. påbegynt 1000 m².

2: For behandling av rene boligbygg i maks. 3 etasjer (u.etg/loftsetg. inkl.) betales gebyr pr. selvstendig boenhet på kr 5.743,-.

3: For behandling av påbygg/tilbygg til boliger, garasjer, hytter, naust o.l. betales gebyr etter arbeidets bruttoareal på 1. etg. (jfr. NS 3940), etter følgende tabell:

Behandling av påbygg/tilbygg til boliger, garasjer, hytter, naust o.l.
Areal i m2 Pr. m2
0-50 kr. 59,- (min. kr. 1146,- pr. sak)
51-100 kr. 50,-
over 100 Som for rene boligbygg

For hver etasje over og under betales et tillegg på 50 % av taksten på 1. etg.

4: For andre typer bygg betales:
 

Ett-trinns behandling
Tiltaksklasse 1 2 3
Tillatelse til tiltak kr. 1.730,- kr. 4.327,- kr. 7.216,-

To-trinns behandling

Tiltaksklasse 1 2 3
Rammetillatelse kr. 1.446,- kr. 2.891,- kr. 4.326,-
Igangsettingstillatelse kr. 863,- kr. 2.019,- kr. 3.465,-

Ved rammesøknad og ett-trinnssøknad betales i tillegg kr 35,- pr. m² bruksareal inntil
600 m². For areal ut over 600 m² betales kr 20,50 pr. m².
 

5: For endringstillatelse betales gebyr som for igangsettingstillatelse i pkt. 4.

6: For bruksendring betales 50 % av takster i pkt. A3 og A4, min. kr 1.146,- pr. sak.

7: For tiltak i h.h.t. pbl. § 20-2 og de saker etter § 20-1 som ikke kan måles etter areal (f.eks. forstøtningsmur, fasadeendring, tekn. installasjoner, skilt, pipe, ildsted, terrenginngrep) og for sammenføyning av bruksenheter eller riving er gebyret for hvert tilfelle kr 1.146,-.

8: For hvert forhold som krever dispensasjon fra plan, betales kr 3.351,-.         
                                                                            ''     fra lov eller forskrift, betales kr 1.675,-.

9: For lokal godkjenning av foretak betales:

Lokal godkjenning av foretak

•    For første gangs godkjenning                                    kr 1.818,-
•    For senere godkjenning                                             kr    546,-
•    Senere godkjenning for ansvarsrett                                                (sentral godkjenning)                                                      kr    431,-

For søknad om personlig godkjenning benyttes samme gebyrsatser som ved godkjenning av foretak.

10: Dersom søknaden er åpenbart ufullstendig betales et gebyr på kr 1.571,- for arbeid med innhenting av fullstendige opplysninger.

11: For utstedelse av ferdigattest/midlertidig brukstillatelse i saker der plansektor får merarbeid med innhenting av fullstendige opplysninger betales et gebyr på kr 1.571,-.

12: Ved igangsetting av arbeid før søknad er innsendt/behandlet/godkjent betales dobbelt gebyr, p.g.a. merarbeid ved behandling og oppfølging av slike saker.

13: For byggesaker som avslås betales halvt gebyr (gjelder også rene dispensasjonssaker i h.h.t. pkt. A8 og fradelingssaker i h.h.t. pkt. B1C).

14: For tiltak der tillatelse er gitt, men som ikke kommer til utførelse, tilbakebetales etter søknad 50% av gebyret (gjelder ikke meldingssaker i h.h.t. pkt. A7 og min. gebyr i h.h.t. pkt. A3).

15: For søknad om utslippstillatelse betales kr. 2.034,-

16: For forhåndskonferanse i marken betales kr 1.860,-. Kan være aktuelt i forbindelse med informasjon om rammevilkårene for plasseringen.

17: For bruk av sakkyndig bistand etter pbl. § 25-2 andre ledd (jfr. § 33-1) kan det kreves gebyr etter medgåtte utgifter. Alternativt kan tiltakshaver selv sørge for de nødvendige utredninger.

18: Ved fornyelse av tidligere gitte tillatelser betales gebyr med 25% av satsene.

19: For behandling av avfallsplaner (jfr. TEK § 9-6 og 9-7) betales et gebyr på kr 2.034,-

20: Tilsyn er gebyrbelagt og utgjør om lag 10 % av byggesaksgebyret.

 

Plansaker

1: Gebyr for behandling av private reguleringsplaner, søknader om regulerings-endringer og fradeling av enkelttomter innkreves etter følgende regler og satser:

 

Gebyr for plansaker
  Areal i m2

A: Reguleringsplaner, vesentlige endringer

B: Mindre vesentlige endringer C: Fradelingssøknad
Behandlingsgebyr   kr. 5.085,- kr. 5.363,- kr. 2.370,-
Arealgebyr -1000 kr. 2.795,- kr. 1.866,- kr. 0,-
  -5000 kr. 4.913,- kr. 4.349,- kr. 1.611,-
  -10.000 kr. 10.723,- kr. 7.159,- kr. 2.680,-
  - 15.000 kr. 13.053,- kr. 8.699,- kr. 3.266,-
  - 20.000 kr. 15.384,- kr. 10.403,- kr. 3.842,-
Videre pr. påbegyndt daa.   kr. 466,- kr. 310,- kr. 117,-

 

2: Dersom fast utvalg for plansaker ved sin behandling av planforslaget avviser dette, eller hvis forslagsstiller trekker forslaget etter påbegynt behandling, kan gebyret reduseres med inntil det halve. Dersom politisk eller administrativ beslutningsmyndighet på eget initiativ gjør tillegg eller fradrag i planforslagets innhold og/eller omfang, gir ikke dette grunnlag for å endre gebyret. Dersom planforslaget avvises ved 1. gangs behandling og forslagstilleren fremmer nytt korrigert forslag beregnes gebyrgrunnlaget uavhengig av tidligere behandling.

3: Framsetter administrasjonen et alternativt forslag til det innsendte forslag, og dette blir vedtatt, kan gebyret reduseres med inntil en tredjedel.

4: Evt. kostnader til behandling i organ utenfor kommunen samt all annonsering dekkes ikke av gebyret og vil bli belastet forslagsstilleren direkte.

5: Gebyret skal betales før politisk eller administrativ behandling finner sted, og skal belastes forslagsstiller.

6: Planforslaget kan fritas for gebyr for de deler av planforslaget som inneholder
grønnstruktur samt natur- og friluftsområder. I planforslag hvor det påberopes fritak eller reduksjon av gebyr, må det foreligge skriftlig avtale mellom oppdragsgiver og planmyndighet.

7: I de tilfeller kommunen er ansvarlig godkjenningsmyndighet for søkers konsekvensutredninger (jfr. forskrift om konsekvensutredning av 26.06.09) skal det for kommunens arbeid betales gebyr. Gebyret betales etter medgått timeverk og med en timepris på kr 480,-. I tillegg kommer utgifter som kommunen måtte ha hatt til fagkyndig bistand og andre eksterne utgifter. For alle saker betales et minstegebyr på kr 21.937,- og i tillegg etter medgått tid.

Gebyrene gjelder planforslag som leveres i digital form utførst i SOSI-plandata versjon 4.2 og i samsvar med plan- og bygningsloven kap. 12, samt forskrift m/veileder om kart, stedfestet informasjon, arealplan og digitalt planregister. Dersom planen ikke tilfredsstiller minstekravene til standard kan medgått tid til oppjustering belastes tiltakshaver med timepris i h.h.t. pkt. B7.
 

Forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven

1: Oppretting av matrikkelenhet

 

1.1: Oppretting av grunneiendom, festegrunn og anleggseiendom
Areal i m2 (fra - til og med) Gebyr i kr.
0-1000 13.346
1000-2000 14.682
2000-3000 17.350
3000-4000 20.021
4000-5000 22.686

For arealer utover 5000 m2 øker gebyret med kr 958,- pr. påbegynt 1000 m2.

1.2: Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
For matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn betales kr 3.908,-.

 

1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon
Areal i m2 (Fra - til og med) Gebyr i kr.
0-250 4.804
250-500 6.940
500-750 9.086
750-1000 13.346

For arealer over 1000 m2 beregnes gebyr etter pkt. 1.1

1.4: Registrering av jordsameie
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid, minimum kr. 3.908,-. Timepris for arbeider i marken er kr 935,-, og for kontorarbeid kr 480,-.

1.5: Gebyr for oppmålingsforretning over punktfeste
For kartforretning over punktfeste betales kr 6.673,- dvs. 50% av minste gebyr etter punkt 1.1.

2: Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretningViser til punkt 1.1,1.2 og 1.4. I tillegg kan komme tilleggsgebyr på kr 3.908,- for å utføre oppmålingsforretning.

2.1: Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til ⅓ av gebyrsatsene etter punkt 1 og 2.

3: Grensejustering

3.1: Grunneiendom, festegrunn, anleggseiendom og jordsameie
Gebyr innkreves etter satsene i 1.3.

4: Arealoverføring

4.1: Grunneiendom, festegrunn, anleggseiendom og jordsameie
Gebyr innkreves etter satsene i 1.1.

5: Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
For ett punkt kr. 2.309,-
For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr. 731,-
For påvisning av ett punkt uten varig merking kr. 2.033,-
For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr. 526,-

 

6: Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinat-bestemt/eller kartlegging av rettigheter
Antall grensepunkter Gebyr i kr.
1 2.608,-
2 4.845,-
3 7.082,-
4 9.322,-
5 11.560,-

og videre kr. 731,- for hvert overskytende punkt.

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid med timepriser i h.h.t. punkt 1.4, minimum kr 3.908,-.

7: Privat grenseavtale
For å registrere referanse til privat grenseavtale i matrikkelen kreves et gebyr på
kr 3.908,-.

8: Tilpassing av gebyr

8.1: Urimelig gebyr
Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette passende gebyr.

Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.
 

8.2: Gebyr for kart- og delingsforretninger over større parseller/eiendommer                      
Gebyr for kart- og delingsforretninger over større sammenhengende parseller/ eiendommer til landbruks-, allmenne fritids- og andre allmennyttige formål betales etter anvendt tid med timepris i h.h.t. 1.4.

9: Betalingstidspunkt
Alle gebyrer skal betales av rekvirenten til kommunekassen etter regningsoppgave fra
oppmålingsmyndigheten.

Gebyrene skal beregnes etter de satser som gjelder den dato kommunen mottar fullstendig rekvisisjon.

Gebyret skal betales forskuddsvis.

Gebyrsatsene inkluderer hjelpemannskap, bilgodtgjørelse, administrasjonsutgifter og
merking av grenser. Utgifter til merkemateriell kan beregnes spesielt for den enkelte sak og påplusses gebyret. Tinglysingsgebyr påplusses gebyret.

For myndighetsoppgaver skal det ikke kreves merverdiavgift. Alle oppgavene skissert i matrikkellovens kap. 5 og 6 er myndighetsoppgaver, og derfor fritatt for merverdiavgift (jfr. merverdiavgiftslovens § 5b, første ledd nr. 7).

Gebyrene justeres ved hvert årskifte i h.h.t. SSB’s prisindeks.

10: Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken
Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføringen av
saken, opprettholdes likevel gebyret.

11: Utstedelse av matrikkelbrev
Matrikkelbrev inntil 10 sider:            kr 175,-
Matrikkelbrev over 10 sider:             kr 350,-
Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige
kostnadsutviklingen.

Eierseksjonering

For tillatelse til seksjonering er gebyret i medhold av bestemmelser i
eierseksjoneringsloven:

til og med 4 seksjoner      = 3 x rettsgebyret
fra og med 5 seksjoner     = 5 x rettsgebyret

Ved befaring i tillegg         = 1 x rettsgebyret

I tillegg kommer gebyr etter reglene i matrikkelloven (jfr. pkt. 1.3 i avsnittet om Forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven) for eventuelle matrikkelbrev som må utarbeides etter bestemmelsene i eierseksjoneringslovens § 9 annet ledd og gebyr for tinglysing av seksjoneringsbegjæringen.
 

Digitale geodata

Kartgebyr for bruk av det tekniske kartverket
M= 1:500 - 1:2000

Uttrekk og levering på egnet medium (diskett, cd-rom, DVD og lignende.)
   
Grunnkart
Hele kartblad/utsnitt    kr 14,65 pr. da. + mva.

Ortofoto/raster
Hele kartblad/utsnitt     kr 2,66 pr. da. + mva.

I tillegg betales for anvendt tid til tilrettelegging og datakopiering etter timepris kr. 480,-
 

Utleiesatser for kommunale anlegg som disponeres av fritidskontoret

STAMNESHALLEN:
All leie er gratis unntatt følgende:
Inntektsgivende barne- og ungdomsaktiviteter – d.v.s. arrangementer der det tas billettinntekter, deltakeravgift, salg eller finansieres på annen måte.
Bedriftsidrett, mosjonsidrett, politiske partier, andre voksne lag, Old Boys idrett, teater, konserter, voksne turneringer, off. institusjoner, messer/utstillinger, lag fra andre kommuner.
(Alle lag/foreninger utenfor Alstahaug kommune skal betale leie for bruk av anlegget!)

Satser:
Til trening: 
Leie av hel hall: Kr. 180,- pr. time. Leie av ¾ hall: Kr. 160,- pr. time
Leie av ½ hall: Kr. 140,- pr. time Leie av ¼ hall: Kr. 120,- pr. time.

Inntektsgivende arrangementer
(Stamneshallen inkl. kafeteria, garderober)
Alle dager: Kr. 400,- pr. time.
Utleie konserter/teater hel hall:
(inkl. garderober)
1 – 4 timer: Kr. 4000,-.
Over 4 timer (innen 1døgn): Kr. 5500,-.
Leie av scene med opp/nedrigging etter nærmere avtale.

Kafeteria, aktivitetsrom: 
Kafeteria del: Kr. 600,- pr. kveld.
Aktivitetsrom: Kr. 80,- pr. time.
Auditoriet: Kr. 80,- pr. time.
Kafeteria, aktivitetsrom til private lag: Kr. 2000,-.
 
Bomberom:
Utleie til skyteøvelser: Kr. 80,- pr. time.

HELGELANDSHALLEN:
All leie er belagt med leiesatser! (Det leies kun ut hel hall i helgene når ikke håndballgulvet ligger i sal A, da leies 2/3 av kunstgressbanen ut i helgene:

Satser
Trening: (inkl. garderober )
Hel hall
Voksne: Kr. 420,- pr. time
Ungdom under 20 år: Kr. 210,- pr. time
2/3 hall:
Voksne: Kr. 300,- pr. time
Ungdom under 20 år: Kr. 150,- pr. time
1/3 hall:
Voksne: Kr. 160,- pr. time
Ungdom under 20 år: Kr. 80,- pr. time

Inntektsbringende arrangementer:
(arr. der det tas billetter, deltakeravgift, salg eller finansieres på annen måte)
Hel hall: Kr. 700,- pr. time.
2/3 hall: Kr. 500,- pr. time.
1/3 hall: Kr. 300,- pr. time.

Treningssamlinger/lag fra andre kommuner: (i helger leies kun ut hel hall)
Hel hall
Senior: Kr. 500,- pr. time.
Barn og ungdom under 20 år: Kr. 400,- pr. time.

2/3 hall
Senior: Kr. 400,- pr. time.
Barn og ungdom under 20 år: Kr. 300,- pr. time.

1/3 hall
Senior: Kr. 300,- pr. time.
Barn og ungdom under 20 år: Kr. 200,- pr. time.


Løpedekke:
Til trening
Voksne: Kr. 80,- pr. time
Barn og ungdom under 20 år: Kr. 40,- pr. time.

Utleie til inntektsgivende arr. / konserter, messer, folkemøter, dansegallaer og lignende:
Hel hall: Kr. 700,- pr. time.
Ved inntektsgivende arrangementer leies kun ut hel hall.
Ved rigging/opprydding gjelder satsene som trening/øving pr. sal enhet eller deler av hall etter behov. Sal enheter som ikke er i bruk kan da leies ut til andre leietakere.
Leie av scene med opp/nedrigging etter nærmere avtale.

GYM SALER / KLASSEROM VED BJARNETJØNNA, SANDNES, URA OG UNGDOMSSKOLEN:
All leie er gratis unntatt følgende:
Inntektsgivende arrangementer – dvs. arrangementer der det tas billettinntekter, deltakeravgift, slag eller finansieres på annen måte, bedriftsidrett, mosjonsidrett, old boys, teater, konserter, lag fra andre kommuner, politiske partier, offentlige institusjoner, messer/utstillinger og andre voksne lag.

Satser: 
Trening/øving:
Kr. 80,- pr. time.
Arrangementer: Kr. 350,- / Kr.1000,- pr. arr. pr. døgn.
Klasserom for overnatting: Kr. 250,- pr. døgn.

Sandnes skole og Ura skole:
Inntektsgivende arrangement – gymsal kr. 600,- pr. døgn

RADÅSMYRA IDRETTSANLEGG:
All leie er gratis unntatt følgende:
Lag fra andre kommuner, old boys idrett, bedriftsidrett, tivoli/sirkus, offentlige institusjoner og andre voksne lag.
Satser:
Hele anlegget pr. stevne: Kr. 1200,-.
Leie av garderober: Kr. 150.- pr. enhet.
Utleie til sirkus/tivoli: Kr. 3500,- pr. arr.

Oppholdsbetaling i kommunale barnehager

Betaling for 11 mnd. pr. år:
Hel plass 0-6 år: Kr 2.330,-
Red. plass 0-6 år: Kr 2.485,-*

Mindland barnehage: Kr 765,-
Red. plass: Kr 820,- *

*Oppholdsbetaling for redusert tid beregnes ut fra denne sats.
Det gis 1/3 søskenmoderasjon
                           
Kost barnehage
Kr. 300,-
Betales etter prosent plass størrelse

Oppholdsbetaling i kommunale SFO

 Alle SFO - ordninger   
    Hel plass           kr 2.083,-
    Halv  plass        kr 1.250,-
    ¼ plass              kr    752,-

Det gis 1/3 søskenmoderasjon

Kost SFO
Kr. 150
50-100% plass må betale full kost
10-50% plass, hvor plassen benyttes etter skoletid, må betale 50% kost.
 

Betalingssatser Kulturskole

 

Betalingssatser Kulturskolen
  Sats 2013 (pr. halvår) Sats 2014 (pr. halvår)
Elever gruppe 1-3 995,- 1.025,-
Elever gruppe 4-10 870,- 895,-
Elever gruppe 11+ 690,- 710,-
Musikkverksted 690,- 710,-
Voksne 1130,- 1165,-
Kortkurs og lignende Avhengig av kostnader  
 Instrumentleie 280,- 290,-
 Materiell, noter med mer Inntil 330,- 340,-
Materiell Fyret 110,- 115,-
 Salg av tjenester, voksne 100% av kostnadene  

 Salg av tjenester, barn og unge

Salg av tjenester, timepris beregnet 265,- + sosiale kostnader

70% av kostnadene  

Det innrømmes 50 % moderasjon for alle søsken.   
Det innrømmes 25% moderasjon ved deltagelse i flere tilbud.

 

                                                                                                                                                                                   


 

Frisklivssentralen

EGENANDEL FRISKLIVSSENTRALEN

På Frisklivssentralen er det egenandel på enkelte tilbud.

Frisklivresept:  300,-
Halvårskort:  800,-
Årskort: 1 200,-
Bramat kurs:  500,-
Røykfri sammen:  500,-
KID-kurs:  500,-
Fallforebyggende gruppe: 400,-

 

Matsalg fra Alstahaug sentralkjøkken

Åsheim terrasse:
Full kost: kr. 4.388,- pr. mnd. (inkl. mellommåltid)
Middag m/ kaffe: kr. 2.163,- pr. mnd
Kaffe m/ kake: kr. 360,- pr.mnd
Mellommåltid: kr. 360,- pr.mnd
Frokost/kvelds: kr. 46,- pr. porsjon
Kaffe kr. 12,-

Hjemmeboende:
Middag kr. 67,- pr.porsj.
 

Trygghetsalarm

Hjelp 24
Egenandel for Trygghetsalarm
Egenbetaling vil kontinuerlig justeres etter HJELP24 satser
   
Pr. år      Kr. 2 574,-
Pr. mnd. Kr.     214,50,-.
 

Pris regulering av betalingssatser for praktisk bistand

Beregningsgrunnlag er husstandens samlede nettoinntekt før særfradrag. Siste prisendring ble gjort for ca. 4 år siden. Det vil fra 2013 endres fra abonnement, og over til timesats og utgiftstak. Ettersom det har vist seg at abonnement slår urimelig ut i forhold til inntektsgrunnlaget, det spsielt for dem med lav inntekt. Nye satser er beregnet ut fra selvkost på 234,- pr time.

Endringene er gjort i henhold til forskrift av 2011-12-16 nr. 1349 forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 9 beregning av egenandel for praktisk bistand og opplæring.

Hjemmehjelp - satser for egenbetaling

 

Satser praktisk bistand
Inntekt 0-2 G 2-3 G 3-4 G 4-5 G Over 5 G
Pr. time Kr. 175,- Kr. 234,- Kr. 234,- Kr. 234,- Kr. 234,-
Maks pr. mnd. Kr. 175,- Kr. 900,- Kr. 1400,- Kr. 2000,- Kr. 2700,-

 

Opphold i institusjon
Egenandel for korttidsopphold og dag/nattopphold i institusjon justeres i samsvar med endringer i forskrift om vederlag for opphold i institusjon.

Fribeløp før beregning av vederlag for langtidsopphold i institusjon justeres i samsvar med endringer i forskrift om vederlag for opphold i institusjon.

Fradragsposter
Renter av oppsparte kontantytelser fra folketrygden på pasientkonto som disponeres av
institusjon eller av beboer selv, skal ikke regnes med. Det gis derfor et fribeløp tilsvarende renten av årlig gjennomsnittlig ¾ G, til alle personer med renteinntekter. Renten på fribeløpet beregnes med 3 %.

Det kan gis fradrag for boutgifter inntil 6 måneder ved beregning av vederlag.
Dersom det er en forutsetning at beboer skal flytte hjem igjen etter et langtidsopphold vil det være naturlig å gi fradrag lenger enn 6 mnd. Dette gjelder også ved hjemmeboende ektefelle.

Fradrag kan gis for:
Strøm med inntil kr 6.000,- pr år, dvs kr 500,- pr mnd.
Forsikring som gjelder boligen
Renter og avdrag på boliglån, men kun den delen av lånet som er knyttet til boligformål.
Gjeldsrenter for øvrig.
Kommunale avgifter.

Alle utgifter må dokumenteres.

Kurdøgnpris Alstahaug sykehjem 2014
Kurdøgnsprisen for langtidsopphold i institusjon ved Alstahaug sykehjem beregnes ut fra
brutto budsjetterte driftsutgifter minus brutto budsjetterte driftsinntekter. Innbetalinger fra
beboere holdes utenfor, likeså kapital utgifter og inntekter.

Brutto budsjetterte driftsutgifter        kr 37.126.827
-brutto budsjetterte driftsinntekter    kr       426.000
                                                                kr 36.700.827/50 institusjonsplasser = kr 734.016 pr år

For Alstahaug sykehjem fastsettes kurdøgnsprisen for 2014 til:

734.016/12 = kr 61.168,- pr mnd.
734.016/365 = kr 2.011,- pr døgn.

Husleie kommunale bygg

Husleie kommunale bygg økes med 1,7%.

Fakturagebyr

Kr. 60,- pr. faktura på tilfeldige og faste fakturaer med unntak av VA og feieavgift.