Utredning startet i begynnelsen av 2021, med oppstartsmøte med alle kommunene. Det ble laget ett prinsippvedtak vedr fortsatt utredning, som ble sendt sendt til behandling i alle kommunestyrene. Dette ble vedtatt av alle 11 kommunestyrene i perioden desember 2021 – juni 2022. SHMIL har siden siste vedtak utarbeidet forslag til felles forskrift og retningslinjer, som med dette legges ut på høring i alle eierkommunene. Etter gjennomført høring vil forskrift bli behandlet i representantskapet i november 2023, og skal sluttbehandles i eierkommunene i desember 2023. Det er viktig at dersom kommunen ønsker å gjøre endring i forskriften, må dette gjøres som høringsinnsinnspill innen fristen den 31. juli 2023. Innspill som kommer etter fristen vil ikke bli tatt hensyn til.  

Dokumenter i saken:

Retningslinjer til slamforskriften
Slamforskrift SHMIL 

Høringsfristen settes til 31.07.2023. Innspill sendes til post@shmil.no.