I lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) av 14. juni 2002 nr 20 gis kommunen i § 28 anledning til selv å fastsette en lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg.  
 
Alstahaug kommune har i dag ikke en slik forskrift, men for å regulere innkreving av gebyret og hvordan feiing og tilsyn med fyringsanlegg skal gjennomføres på en god måte, bør kommunen ha en lokal forskrift.   
 
Størrelsen på gebyret vedtas hvert år i kommunens gebyrregulativ, men for å gi klare retningslinjer og sikre en konsekvent og enhetlig praksis i forbindelse med innkreving og fastsetting av feie- og tilsynsgebyr, bør kommunen ha et egen lokal forskrift. 

Forslag til forskrift. PDF document ODT document

 

Eventuelle merknader må framsettes skriftlig innen 01.06.2020 og sendes Alstahaug kommune v/brann og beredskapssektor, Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen.