1: Virkeområde og eierforhold

Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Alstahaug kommune.

2: Formål

Barnehagene skal drives i samsvar med Lov om barnehager § 1 Formål.

3: Rammer for driften

Barnehagene skal drives i samsvar med "Lov om barnehager”, gjeldende forskrifter, og Rammeplan for barnehager som gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Kommunestyret vedtar barnehagenes driftsrammer i kommunens økonomiplan.

Barnehagens styrer har den daglige ledelse av virksomheten. Styrer er administrativt underlagt administrasjonssjefen og skal påse at den daglige driften holdes innenfor rammen av gjeldende regelverk og tildelte økonomiske rammer. Ved oppvekstsentrene er styrer administrativt underlagt rektor.

Enhver som utfører tjeneste eller arbeider i barnehagen har taushetsplikt etter forvaltningsloven.

4: Helsefremmende barnehager

Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller, jf. § 2 i Lov om barnehager.

Barnehagene skal arbeide med Nordland Fylkeskommunes anbefalte kriterier og forankring av helsefremmende arbeid.

5: Foreldresamarbeid

Den daglige kontakten mellom foreldre og barnehage, og foreldresamtaler utgjør det viktigste samarbeidet om barnet, mens foreldremøter, foreldreråd og samarbeidsutvalg er formelle samarbeidsarenaer som skal sikre foreldrene reell innflytelse på barnehagens drift.

For å sikre samarbeidet med barnas hjem skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. For foreldreråd og samarbeidsutvalg gjelder bestemmelser gitt i barnehagelovens § 4.
Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

6: Leke- og oppholdsareal

Netto leke - og oppholdsareal pr. barn med heldagsopphold er i samsvar med veiledende norm etter barnehageloven. For barn under 3 år: 5,3 m2. For barn over 3 år: 4,0 m2.

7. Åpningstid

Barnehagene har fleksible åpningstider, og barnehagene har kjerneåpningstid kl. 08.00-16.00. Den fleksible åpningstiden strekker seg fra 06.45-16.30. Informasjon om gjeldende åpningstider fås i barnehagene og på kommunens nettside.

Ferier:
Barnehagene holder åpent mellom jul og nyttår. Barnehagene holder stengt jule- og nyttårsaften. Onsdagen før skjærtorsdag stenger barnehagene kl.12.00.
Planleggingsdager:
Barnehagene har årlig 5 planleggings- og kompetansedager for personalet. Dagene fordeles ut over i barnehageåret, og barnehagene er da stengt

8: Samordnet opptak

Alle godkjente barnehager i Alstahaug kommune samarbeider om opptaket i henhold til barnehageloven § 12.

Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars. Hovedopptaket foretas én gang i året. Søknad om barnehageplass skjer via elektronisk søknadsskjema på kommunens hjemmeside.

Søknad om overflytting behandles i eget møte i forbindelse med hovedopptaket. Tilbudsbrev om overflytting sendes ut i første omgang. Søknad om overflytting gjelder barn som har en barnehageplass i Alstahaug kommune, og som søker plass i en annen barnehage i kommunen.

Ved opptak av barn lager styrer en innstilling på de som kan få plass, mens endelig tildeling av plass foretas av kommunalsjef for Oppvekt og kultur. Ved tildeling av plass har søkere som ikke har fått tildelt sitt 1. ønske rett til å bli satt på venteliste til denne barnehagen.

Det er 3 ukers klagefrist ved avslag på plass, jf. Forvaltningslovens § 29. Klage rettes til kommunalsjef for Oppvekst og kultur.

9: Rett til barnehageplass

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.

 • Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. For å ha rett til barnehageplass må barnet være bosatt i Alstahaug kommune når det begynner i barnehagen.
 • For å ha rett til barnehageplass må det være søkt om plass innen fristen for hovedopptaket.
 • Barnehageåret regnes fra 1. august til 31. juli påfølgende år. Kommunen tilbyr ved hovedopptaket oppstartdato i barnehage (ca. medio august).
 • Søknader med ønsket oppstartdato påfølgende år er ikke med i hovedopptaket. Disse søknadene kommer i betraktning i supplerende opptak ut i fra tilfeldig ledighet

Rett til plass gjelder kun ved hovedopptaket og forutsetter at man tar plassen:

 • For barn som fyller ett år i august eller september det året det søkes om barnehageplass må plassen tas i bruk innen 1. oktober samme år.
 • For barn som fyller ett år i oktober det året det søkes om barnehageplass må plassen tas i bruk innen 1. november samme år.
 • For barn som fyller ett år i november det året det søkes om barnehageplass må plassen tas i bruk innen 1.desember samme år.

10: Opptaksprioritering

Felles kriterier for prioritet til opptak i kommunale og ikke-kommunale barnehager - § 13

1 a) Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.

1 b) Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage.

Kommunen har ansvaret for at barn med rett til prioritet får plass i barnehage.

Tilleggskriterier for prioritet til opptak i kommunale barnehager
Alstahaug kommune har følgende opptakskriterier i prioritert rekkefølge:

 1. ​ Flerspråklige barn/barn av minoritetsspråklige foreldre bosatt i kommunen (Minoritetsspråklige barn defineres her som barn der begge foreldrene har annen språk- og kulturbakgrunn enn norsk, svensk, dansk, samisk eller engelsk).
 2. Barn i familie som har store belastninger på grunn av sykdom eller nedsatt funksjonsevne hos foresatte eller søsken (Krever dokumentasjon fra sakkyndig instans. Dokumentasjon må følge søknaden. Tildelt plass kan mistes ved manglende dokumentasjon).
 3. Barn av enslig forsørger
 4. Barn som søker utvidelse av plass
 5. Barn som har søsken i samme barnehage.
 6. Overflytting til annen barnehage.

Rett til «prioritet» betyr en rett til å gå foran de andre i køen. Det betyr ikke rett til barnehageplass.

Det opprettes ikke en nummerert venteliste, da barnegruppens sammensetting i barnehagen samt familiens helhetlige behov også vurderes når tildelingen gjøres. Søknadsdato er avgjørende når to familier står likt.

Familiens ønsker og rangeringer av barnehager i søknaden etterkommes så langt det lar seg gjøre, men familien kan også få tildelt plass i en barnehage som i utgangspunktet ikke er ønsket.

11: Oppsigelse av hele eller deler av plassen

Tildelt barnehageplass beholdes frem til skolestart. Plassen kan sies opp av begge parter – foresatte og kommunen. Det er 1 måneds oppsigelsestid. Oppsigelsen telles fra den 1. i måneden etter at melding om oppsigelse er mottatt. Det må betales for opphold og kost i oppsigelsestiden. Ved ønske om redusert plass, kan deler av plassen sies opp.

Oppsigelsen må være skriftlig og stilet til Alstahaug kommune ved Oppvekst og kultur. Mottatt oppsigelse bekreftes skriftlig av kommunen.

12: Flytting fra kommunen

Barnehageplass i kommunale barnehager er forbeholdt barn som er bosatt i Alstahaug kommune. Ved flytting ut av kommunen faller retten til barnehageplass bort. Det kan gjøres unntak fra denne bestemmelsen hvis særlige grunner taler for det.

13: Fravær og ferie

Foreldre/foresatte skal gi beskjed til styrer dersom barnet blir fraværende fra barnehagen. Foreldre/foresatte som bare sporadisk benytter barnehageplassen, kan bli fratatt plassen.
Barna skal ha 4 ukers ferie hvorav 3 uker må tas sammenhengende i perioden 24. juni – 20. aug. Barn som skal over i skolen må avvikle ferien før 31. juli. Foreldre må gi beskjed om tidspunkt for ferie innen 1.mai.

14. Foreldrebetaling

 • Kommunestyret fastsetter betalingssatsene innenfor gjeldende retningslinjer for makspris og søskenmoderasjon. Oppholdsbetalingen skal være lik for alle.
 • Det betales for 11 måneder pr år med forfall 20. i inneværende måned. Betalingsfri måned er juli.
 • Betalingen løper fra tildelt oppstartdato.
 • Kost kommer i tillegg. Det betales for kost per barn etter satser vedtatt av kommunestyret.

Det kan søkes om reduksjon i oppholdsbetalingen dersom barnet er borte fra barnehagen i minst 14. dager (2 uker) på grunn av:

 • sykdom hos barnet
 • Sykdom eller dødsfall i familien som forårsaker at familien reiser bort eller av andre grunner er forhindret fra å følge barnet i barnehagen

15: Moderasjonsordninger

15.1: Søskenmoderasjon
Det gis søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager eller i barnehager med forskjellige eiere.
Reduksjon gis i henhold til forskrift om foreldrebetaling. Det gis 30 % søskenmoderasjon for 2. barn og 50 % søskenmoderasjon for 3.- eller flere barn.

15.2: Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid
Hvis maksprisen for barnehageplass er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen gis redusert pris etter søknad.

For husholdninger med lav inntekt har 3-, 4- og 5-åringer rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Inntektsgrensene fastsettes av regjeringen gjennom forskriftsendringer.
Søknad om redusert foreldrebetaling skjer elektronisk via Alstahaug kommunes hjemmeside.

16: Mislighold av betaling

Familier som misligholder betalingen av barnehageplassen vil bli oppsagt. Første gangs purring på utestående betaling er varsel om oppsigelse.

17: Helsebestemmelser

I tilfelle sykdom oppstår i barnehagen skal foreldre/foresatte sørge for at barnet blir hentet. Barnet kan igjen oppholde seg i barnehagen når de foresatte mener det er friskt, men styrer kan, når han/hun finner grunn til det, kreve av foreldre/foresatte at legeerklæring innhentes. Etter epidemisk sykdom skal friskmelding av lege/helsestasjon forevises.

18: Forsikring og erstatning

Alstahaug kommune tegner ulykkesforsikring for barna i barnehagen. Kommunen har ingen erstatningsplikt for barnas ting i barnehagen.

19: Ikrafttredelse/endringer

Vedtektene vedtas av kommunestyret, og trer i kraft fra vedtakstidspunktet.
Tilpasningsendringer i forhold til lovendringer, samt endringer som ikke endrer viktige prinsipper kan gjøres av administrasjonssjef. Vedtektsendringer har virkning også for nåværende plassinnehavere.