Begrunnelse for vedtaket: 
Temaplanen synliggjør at det er et behov for oppgradering av kvaliteten på uteområdene ved skoler og kommunale barnehager i kommunen. Planen vil være retningsgivende for det videre arbeidet med oppgradering av uteområdene.

Forslag til tiltak i handlingsdelen er ikke finansiert som følger av at planen er vedtatt. Tiltak må vurderes i kommunedirektørens forslag til kommende handlings- og økonomiplaner. Flere av tiltakene vil kreve politisk beslutning før gjennomføring.

Plandokumentet kan lese på kommunens hjemmeside:

Les planen her