Søknadene blir behandlet ut fra retningslinjer for behandling, her finnes også satser for de ulike tiltak som skal brukes i søknadene. Hvis ikke annet er beskrevet i retningslinjene, kan tiltak gjennomføres i hele UKL-område. Søkere kan være privatpersoner, landbruksforetak, lag og foreninger. 

Plan for UKL Blomsøy, Hestøy og Skålvær

Retninglinjer for behandling av søknader 

Det ble holdt møte på ungdomshuset i Hestøysund 18.05.22. Blandt det som ble diskutert var hvordan midlene tidligere har blitt brukt. Tiltak videre innenfor området og budsjett. Årets tildeling til området er på kr 810 000. Disse er planlagt brukt slik:

Budsjett UKL Blomsøy, Hestøy og Skålvær
Til hva  I kroner 
Planlegging  90 000
Kulturminner  170 000
Biologisk mangfold  30 000
Beite og landskapsskjøtsel 450 000
Formidling  20 000
Annet  50 000
Sum  810 000

Referat fra møtet finnes her. 

Det ble vedtatt at beiting, hogst og oppsett av gjerde kan det søkes om innen 30 juni, mens hovedsøknadsfristen er 20. august. Søknader levert før 30. juni til nevnte tiltak (drift/årlige tiltak) kan behandles før hovedsøknadsfristen.

Søknader leveres via Altinn.