Frivillige organisasjoner, tros- og livssynsamfunn samt kommuner og fylkeskommuner kan søke.
Søknadsfrist er 6. desember.

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for lokale, regionale og nasjonale initiativer og aktiviteter som har til hensikt å motvirke rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer. Tilskuddsordningen skal bidra til å fremme antirasisme, mangfold og dialog.

For 2022 har Bufdir valgt å prioritere fire områder de ser behov for å styrke:

  • Møteplasser
  • Forebygging av rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer på internett
  • Rettighetsinformasjon
  • Kartleggingsarbeid

Med denne ordningen ønsker Bufdir å legge til rette for lokalt, regionalt og nasjonalt engasjement.

Søknader med nye ideer til tiltak, samarbeid og prosjekter som omhandler ulike diskrimineringsgrunnlag oppfordres spesielt til å søke.
Mer informasjon om ordningen og regelverket for 2022 finner dere på tilskuddsordningens nettsider:
https://bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Likestilling_og_inkludering/rasisme_og_diskriminering