Hva kan tilskuddet brukes til?

Tildelt tilskudd kan kun brukes til å dekke faktiske dokumenterte utgifter ifm tiltaket. Tildelt tilskudd kan ikke benyttes som betaling for egeninnsats, dugnadsinnsats og udokumenterte utgifter.

Dette må være på plass for at du skal kunne søke

  • Søker må ha organisasjonsnr.
  • Søknad må inneholde beskrivelse av tiltaket, kostnadsoversikt/budsjett, plan for gjennomføring og ansvarlig kontaktperson.
  • I budsjett er det krav om 50% egenfinansiering for tiltaket (kan være arbeidstimer/dugnadsinnsats. Timesats for dugnad i budsjettet er kr 300,- pr time).
  • Maksimal søknadssum kr 10.000,-.
  • Tiltaket må som hovedregel gjennomføres i søknadsåret.
  • Etter gjennomføring må det skrives en kort rapport om tiltaket. Utbetaling av tildelte midler skjer etter nærmere avtale med Helgeland friluftsråd.

Tiltak som prioriteres

  • Nærmiljøtiltak som favner mange.
  • Nye tiltak som ikke tidligere har vært gjennomført.
  • Tiltak som kan få nye brukergrupper til å starte med friluftsliv.

Hvordan søke?

Søknad sendes på e-post til: helgeland@friluftsrad.no innen 7. april 2024.