Hvert år fordeler Kulturdepartementet gjennom fylkeskommunene tilskudd til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Søknadsportalen for tildeling av midler i 2025 åpner 15. juni 2024. Årets søknadsfrist i Alstahaug annonseres.

For å kunne søke om spillemidler må anlegget stå på listen over prioriterte og uprioriterte tiltak i Alstahaugs kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2019 – 2023. Kommunestyret vedtok i desember 2023 at denne planen forlenges, og den gjelder også for dere som vil søke tilskudd i 2025. 

Man kan ikke søke om tilskudd til drift og løpende vedlikehold av anlegg.

Her kan du lese mer om vilkårene og hva slags type anlegg som det gis tilskudd til.

Se også Nordland fylkeskommunes informasjonssider for å få vite mer om prosessen og se tidligere års fordeling av spillemidler i Nordland.

Nye søknader og fornyelse av gamle søknader må sendes inn på www.anleggsregisteret.no.