Frist for innlevering av listeforslag

Liste til kommunestyrevalget 2023 må være ankommet kommunen innen 31. mars kl 12.00 i valgåret. 

Hvordan levere inn listeforslag

Elektronisk listeforslag

Valgdirektoratet har utviklet en elektronisk løsning for listeforslag som kan brukes til å opprette listeforslag, samle inn underskrifter og levere listeforslaget ved kommunestyre-, fylkestings-, og stortingsvalg.

Vi ønsker at dere tar i bruk denne løsningen ved innlevering av forlag til kommunestyrevalget i 2023.

Dere oppretter listeforslag her: https://listeforslag.valg.no/valg/KOMMUNESTYRE/44773/lister/

Mer informasjon om løsningen finner dere her: https://www.valg.no/listeforslag/elektronisk/

Hvis dere trenger teknisk assistanse i løsningen, kan dere kontakte Valgdirektoratet på e-post: post@valg.no

Listeforslag på papir

Listeforslag kan også leveres på papir

Bruk da Valgdirektoratet sin mal: Skjema for innlevering av listeforslag

På side 1 står listekandidater oppført og følgende informasjon må fylles ut: 

 • Navn på partiet som stiller liste
 • Hvilket valgdistrikt listen tilhører
 • Hvilket valg listen gjelder for
 • Kandidatene som stiller til valg

På side to skal listeforslaget underskrives. De som signerer på et listeforslag må føre opp: 

 • Fullstendig navn
 • Bostedsadresse med postnummer
 • Fødselsdato
 • Signatur

Krav til listeforslaget

Listeforslaget må inneholde: 

 • Navn på parti/gruppe
 • Hvilket valg og valgdistrikt listen gjelder for 
 • Kandidatene som stiller til valg
 • Underskrifter
 • Tillitsvalgte og tillitsutvalg
 • Vedlegg

Navn på parti/gruppe

Listeforslaget skal ha en overskrift som viser parti eller gruppe. Navnet må ikke kunne forveksles. Registrerte partier SKAL bruke partiets registrerte navn i listeoverskriften. Det er ikke adgangt til å bruke et annet navn som undertittel, heller ikke lokalavdelingens navn. Hvis flere registrerte partier stiller fellesliste, må alle partienes registrerte navn være med i listeoverskriften. Tilsvarende må det registrerte partiets navn være med i listeoverskriften når partiet stiller liste soammen med ne gruppe som ekker er registrert som parti.

Hvilke valg og valgdistrikt listen gjelder for

Listeforslaget må tydelig vise hvilket valg og valgdistrikt listen gjelder for (Kommunestyrevalget i Alstahaug kommune 2023). 

Kandidatene som stiller til valg

Listeforslaget skal i rekkefølge inneholde de kandidater som partiet/gruppen ønsker å stille til valg med, og må minst inneholde 7 navn i rekkefølge. I Alstahaug kommune kan hvert enkelt listeforslag maksimalt inneholde 33 navn (antall representanter i kommunestyret (27) + 6 navn).

Inntil 6 personer på listen kan gis et tillegg i personlig stemmetillegg på 25 % av det antallet stemmesedler som listen mottar ved valget. Navnet på disse må stå først på listen og skrives med uthevet skrift. 

Kandidatene skal være oppført med fornavn, etternavn og fødselsår. Opplysning om kandidatenes stilling eller bosted kan påføres. Hvis det er fare for å forveksle kandidater, skal stilling og/eller bosted tas med. NB: Hvis stilling eller bosted føres opp, må dette gjøres for alle kandidatene på listen. 

Kandidatene kan ikke stå på flere listeforslag samtidig. 

På stemmesedlene er fornavn og etternavn begrenset til maksimalt 30 tegn (inklusive mellomrom). Det er viktig å angi hvordan navn som er lengre enn 30 tegn skal forkortes og vises på stemmeseddelen.Stilling og bosted kan tas med dersom forslagsstillerne ønsker det, men vær oppmerksom på at det er begrenset plass på stemmeseddelen. 

Underskrifter

Et listeforslag må være underskrevet av et visst antall personer for å være gyldig. Antall underskrifter avhenger av om partiet er registrert i Partiregisteret i Brønnøysundregistrene og partiets oppslutning ved forrige stortingsvalg. 

For registrerte partier som har fått minst 500 stemmer i et fylke eller 5000 stemmer i hele landet, eller er blitt registrert i Partiregisteret etter forrige stortingsvalg, benyttes forenklet regelverk, der kravet er underskrift av to styremedlemmer av partiets lokalavdeling med ansvar for valgdistriktet listen gjelder for. Styremedlemmene som skriver under på listeforslaget må ha stemmerett i valgdistriktet. hvis et registert politisk parti stiller listeforslag sammen med en uregistrert gruppe, kan ikke forenklet regelverk benyttes, og avsnittet nedenfor må følges. 

For partier eller grupperinger som ikke fyller kravene til forenklet regelverk, kreves underskrift  av 118 personer med stemmerett i kommunen (2 % av antall stemmeberettigede innbyggere (5924) ved forrige kommunestyrevalg). 

Signaturene er underlagt taushet og skal ikke offentliggjøres. 

Tillitsvalgte og tillitsutvalg

Alle listeforslag skal ha en tillitsvalgt og en vararepresentant blant dem som har underskrevet listeforslaget. Kontaktopplysninger til de tillitsvalgte bør oppgis. Den tillitsvalgte sine oppgaver er blant annet å representere forslagsstillerne i forhandlinger med valgstyret om listeforslaget. Når et listeforslag fra et registrert politisk parti er underskrevet av to av lokalavdelingens styremedlemmer, anses disse å utgjøre tillitsvalgt og vararepresentant, mens det for uregistrerte partier og grupper er de to øverste underskriverne. 

Tillitsutvalget har myndighet til å trekke listeforslaget tilbake. For uregistrerte partier og grupper bør det derfor angis navn på et visst antall personer av dem som har unverskrevet på listeforslaget for å fungere som tillitsutvalg. Er ikke tillitsutvalg spesifisert, er det de fem øverste sunderskriverne som er å anse som tillitsutvalg og de tre neste som vara. For registrerte partier er det styret for lokalavdelingen som utgjør tillitsutvalget. 

Vedlegg

Sammen med listeforslaget skal det være et vedlegg med nærmere informasjon om kandidatene. 

 1. En oversikt over kandidatenes fødselsdato.
 2. En oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til dem som har underskrevet på listeforslaget.
 3. Dersom kandidaten ikke er innført i folkeregisteret som bosatt i Alstahaug kommune når listeforslaget innleveres, må det ligge ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil være valgbar på valgdagen. Dvs. at vedkommende på valgdagen vil være registrert bosatt i kommunen.
 4. Dersom en kandidat ikke er valgbar på grunn av sin stilling, må det legges ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil ha fratrådt stillingen når kommunestyret trer i funksjon.

 

Hvem er valgbare til kommunestyret

Valgbar til kommunestyret og pliktig til å ta imot valg er alle som har stemmerett ved valget og som står innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, og som ikke er utelukket eller fritatt.

Utelukket fra valg til kommunestyret er:
a) Statsforvalteren og assisterende statsforvalter og
b) den som i vedkommende kommune er

 • kommunedirektør eller dennes stedfortreder,
 • kommunalsjefer, etatssjefer og lederer på tilsvarende nivå
 • sekretær for kommunestyret
 • ansvarlig for regnskapsfunksjonen
 • den som foretar revisjon for kommunen

Om en person skal utelukkes fra valg avhenger av om vedkommende innehar stillingen når kommunestyret trer i funksjon. 

Rett til å kreve fritak fra kommunestyrevalg

For å bli fritatt fra valg, må man avgi en skriftlig erklæring på at man ikke ønsker å stille til valg på den aktuelle valglisten. 

Hvis man ikke krever fritak fra å stå på den aktuelle valglisten innen valgstyret sin satte frist, kan man ikke nekte å ta i mot valg. 

Valgstyret kommer til å sette en frist for å melde inn krav om fritak. 

Listeforslag til ettersyn

Listeforslag skal legges til ettersyn etter hvert som de kommer inn. 

Listeforslag som er kommet inn til kommunen kan du se her.

 

Valgstyret skal innen 1. juni i valgåret avgjøre om forslag til valglister og tilbakekallinger av listeforslag kan godkjennes. 

Godkjente listeforslag kan du se her

Frist for å trekke listeforslaget

Frist for å trekke listeforslaget er 20. april kl. 12 i valgåret.