Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk-psykologisk tjeneste gir råd og veiledning om tilpasset opplæring og er blant annet sakkyndig instans i forbindelse med søknad om spesialundervisning.

Alstahaug kommune har gått sammen med nabokommunene om en felles regional PP- tjeneste, PPT Ytre Helgeland. Henvendelser til PPT skjer primært gjennom at barnehage eller skole og foresatte i fellesskap tar kontakt, men elever/ foresatte kan også kontakte tjenesten direkte.

Spesialpedagogiske rutiner for Alstahaug og Leirfjord kommuner (PPT)

Spesialundervisning i grunnskolen

Opplæringslovens § 5-1 sier at spesialundervisning kan gis til elever som ikke har utbytte av den ordinære opplæringa, eller som bare delvis har utbytte av den.

Spesialundervisning i førskolealder

Barn under opplæringspliktig alder som har særlig behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til slik hjelp i følge Opplæringslovens § 5-7. Denne hjelpen skal også omfatte foreldrerådgiving, og kan knyttes til barnehager, skoler, sosiale og medisinske institusjoner og pedagogisk- psykologisk tjeneste. Du kan henvende deg til din barnehage eller  Støtteteamet for mer informasjon og hjelp.