Rett til barnehageplass?

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har når det er søkt innen 1. mars, rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med § 12 a i Lov om barnehager.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år fra den måneden barnet fyller ett år.

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. 

For å ha rett til plass må man ha søkt plass før 1.mars. 

Når får du svar?

Barn med rett til barnehageplass
Tilbud til de som søkt før fristen 1. mars sendes ut i flere tilbudsrunder i løpet av april-juni. De fleste søkerne får tilbud i første opptaksrunde, men vi kan ikke på forhånd si i hvilken opptaksrunde du vil få tilbud. Det er avhengig av antall søkere og ledige plasser i de barnehagene du har søkt. Barn med lovfestet rett til plass vil få et tilbud om barnehageplass i Alstahaug kommune. 

Hvordan varsler vi deg om tilbudet? 
Vi sender tilbudet til digital postkasse eller Altinn. Har du reservert deg mot digital post, vil du få tilbud som brev i posten. 

Svar på tilbud du har fått
Svar innen 7 dager, hvis ikke mister du plassen. 

Barn uten rett til plass
For barn uten rett til plass kan vi ikke si noe om når du kan forvente å få et tilbud. Alstahaug kommune har ingen nummerert venteliste. Grunnen er at søknadene ikke er rangert etter søknadsdato, men etter prioritet og barnas alder. Siden søknader kommer inn fortløpende gjennom året betyr det at ventelisten ikke er statisk, men kan endres når det kommer inn en ny søknad. For eksempel søknad med større prioritet. 

Hvordan kan jeg bytte barnehage?

Søknad om overflytting gjelder barn som har en barnehageplass i Alstahaug kommune, og som søker plass i en annen barnehage i kommunen.

Trykk her for å søke om å bytte barnehage/si opp en barnehageplass

Søknad om overflytting behandles i eget møte i forbindelse med hovedopptaket. Tilbudsbrev om overflytting sendes ut i første omgang. 

Løpende opptak

Når søknadsfrist for hovedopptaket er over, blir alle søknader registrert fortløpende og behandlet etter hvert som barnehagene får ledig plass. Løpende opptak - søknadsskjema for barnehageåret 2019/2020

Oppsigelse av barnehageplass

Det er 1 måneds oppsigelsestid. Oppsigelsen telles fra den 1. i måneden etter at melding om oppsigelse er mottatt. Det må betales for opphold og kost i oppsigelsestiden. Ved ønske om redusert plass, kan deler av plassen sies opp.

Oppsigelsen må være skriftlig og stilet til Alstahaug kommune ved Oppvekst og kultur. Mottatt oppsigelse bekreftes skriftlig av kommunen.

 

De som står på venteliste ved årsskifte på søke på nytt

Barnehagesøknaden gjelder kun i det kalenderåret du har søkt.  Alle søkere som står på venteliste ved årsskifte må søke på nytt innen 1. mars. Det gjelder også de som har takket nei til tilbud og de som vil søke overflytting til annen barnehage. Barn på ventelisten fra tidligere hovedopptak videreføres ikke.  

Søkere som står på venteliste vil få tilsendt en påminnelse om at det må søkes for nytt år.

Vedtekter

Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene, og disse skal ha opplysninger som er av betydning for foreldrenes forhold til barnehagen. Følgende vedtekter for kommunale barnehager ble vedtatt i kommunestyret 23.10.2018. 

Vedtekter for kommunale barnehager i Alstahaug kommune (PDF)