Hvem har rett til skoleskyss

Avstand

Elever i 1. klasse med mer enn 2 km skolevei og elever i 2.- 10. klasse med mer enn 4 km skolevei har rett til skoleskyss. Skyssen måles i korteste gangavstand som er farbar hele året.

Funksjonshemming eller mellombels skade eller sjukdom

Elever som på grunn av funksjonshemninger eller midlertidig skade eller sykdom har behov for skyss. De har også rett til skyss til og fra SFO, men ikke i skoleferiene.

Andre grunnlag

  • Elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei.
  • Elever som har behov for båttransport

Rett til skoleskyss reguleres av Opplæringsloven og forskrifter til denne. Det er rektor ved den enkelte skole som innvilger skoleskyss etter søknad fra foreldrene.