Andre grunnlag

  • Elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei.
  • Elever som har behov for båttransport

Rett til skoleskyss reguleres av Opplæringsloven og forskrifter til denne. Det er rektor ved den enkelte skole som innvilger skoleskyss etter søknad fra foreldrene.