Nordland har fått eget mobbeombud!

Fylkestinget i Nordland har vedtatt at fylket skal ha et eget mobbeombud. Mobbeombudet skal passe på at alle barn i barnehager, elever i grunnskole og videregående opplæring har et godt psykososialt læringsmiljø. Lasse Knutsen er mobbeombud i Nordland.

Du kan lese mer om mobbeombudet i Nordland her!

Dette har elevene krav på

Alle barn har rett til å ha det bra på skolen. I opplæringsloven § 9a-2 står det at elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. 

Hvis ansatte ved skolen har mistanke om, eller kjennskap til, at en elev blir utsatt for krenkende ord, mobbing, diskriminering, vold eller rasisme, skal vedkommende undersøke saken med en gang, og ledelsen skal varsles. 

Tar ikke skolen deg på alvor?

Hvis ikke mobbingen stanser etter at du har sagt ifra, eller du opplever at skolen ikke følger opp, kan du melde saken til Fylkesmannen. Fylkesmannen vil kun behandle saken dersom dere i forkant har tatt saken opp med rektor, og det har gått minst én uke fra saken ble tatt opp med skolen. Barneombudet har en egen mal/skjema der du kan fylle inn din klage.

Dersom fylkesmannen kommer til at skolen ikke har gjort det de skal, kan Fylkesmannen i et enkeltvedtak bestemme hva skolen skal gjøre for å sørge for at eleven får et trygt og godt skolemiljø.