Prisen for en barnehageplass

Betaling for opphold i barnehagen følger statens maksimalsatser om fastsettes i Stortingets årlige budsjettvedtak. Du finner priser under Priser A-Å

Det betales for 11 måneder pr år med forfall 20. i inneværende måned. Betalingsfri måned er juli. Betalingen løper fra tildelt oppstartdato. 

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Familier med lav inntekt kan søke om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid. 
Her finner du informasjon om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid. 

Søskenmoderasjon

Det gis 30 % søskenmoderasjon for andre barnet. Fra og med tredje barn gis det gratis barnehage.

Søskenmoderasjon gis automatisk.

Moderasjonen omfatter søsken som bor fast sammen. Barn anses for å være fast bosatt på den adressen der de er registrert i folkeregisteret.