Kommunen skal hver fireårsperiode utarbeide sin planstrategi som skal vedtas seinest et år etter at kommunestyret er konstituert.

Planstrategien skal gjøre rede for kommunens utfordringer, muligheter og utviklingstrekk og den skal også inneholde en vurdering av om kommuneplanen skal rulleres. Planstrategien skal også inneholde en vurdering av sektorenes planbehov, samt en vurdering av prioriterte planoppgaver.

Den kommunale planstrategien er ikke en plan. Kommunal planstrategi er dermed ikke en arena for å vedta mål og strategier. Den er derimot en presentasjon av utviklingstrekk i kommunen som samfunn og organisasjon, som skal gi grunnlag for å vurdere planbehovet i kommunestyreperioden. Planstrategien er retningsgivende for kommunens planlegging og har ingen direkte rettsvirkning for kommunens innbyggere. Formålet med den kommunale planstrategien er å sette fokus på de planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en positiv utvikling i kommunen.

Planstrategien bygger på arbeidet med oversiktsdokument for levekår og livskvalitet i Alstahaug Kommune.

Det er ikke mulighet for å klage på vedtaket av den kommunale planstrategien

Protokoll
Planstrategi
Oversikt over planer og planarbeid i perioden
Levekår og livskvalitet i Alstahaug Kommune