Vedtatt i kommunestyret 29.05.2013. Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Planen danner grunnlaget for arbeidet med handlingsplan og gir føringer for annet planarbeid.

Prosjektets hovedmålsettinger er:

  • Identifisere et hovedvegnett for sykkel i Sandnessjøen og omegn.
  • Utarbeide strategisk plan for hvordan sykkelvegnettet kan gjøres mer attraktivt, effektivt og sikkert.
  • Planen skal danne grunnlag for tiltak for å bedre tilbud til de som sykler og går til skole, jobb, butikk og fritidsaktiviteter.
  • Sykkelvegnettet skal være sammenhengende, og syklistene skal ikke stoppes av fysiske hindringer i sykkelbanen. Det etterstrebes færrest mulig systemskifter og det legges vekt på universell utforming.
  • Planen skal danne grunnlag for videre satsing på aktiv transport gjennom innarbeiding i planer og budsjett.

Les mer: