For at skolen vår skal være et trivelig sted for alle elever og ansatte må vi:

 •  vise god oppførsel, respekt og høflighet.
 • møte presis.
 •  være med på å skape arbeidsro.
 • spørre lærer før vi forlater arbeidsplassen vår.
 •   holde orden og rydde etter oss.
 •   ta vare på inventar og utstyr.
 •  ta ansvar for egne penger og verdisaker.
 •  oppholde oss innenfor skolens område i skoletida. (Kontaktlærer forklarer deg hvor grensene går.)
 

Vi må huske at:

 •    vi alltid bruker hjelm på sykkelturer eller når vi fra 5. klasse får lov til å sykle til og fra skolen.
 •    vi bruker ikke søtsaker og tyggegummi.
 •    vi unngår farlig lek som for eksempel snøballkasting, lekeslossing og lignende.
 •    vi spiller bare fotball eller andre ballspill der det er tillatt.
 •    vi bruker ikke rullebrett, rulleskøyter, sykkel og sparkesykkel i skolegåden.
 •    mobiltelefoner, elektroniske leker og utstyr skal vi ikke ha med på skolen uten spesiell avtale.
 •    bruk av tobakk eller rusmidler er forbudt.
 

Når regler brytes eller konflikter oppstår kan skolens reaksjon blant annet være:

 •    at eleven(e) blir snakket til rette av personalet ved skolen.
 •    samtale med  lærer der eleven får forklare seg.
 •    sende melding heim (skriftlig og eller muntlig).
 •    innkalle foresatte til samtale umiddelbart.
 •   pålegge elever å møte utenom skoletid etter at skolen har vært i kontakt med de foresatte.
 •    utvise fra klasse/gruppe for resten av timen/dagen. Skolen har tilsyn med eleven. 
 •    bortvise fra skolen resten av dagen ved alvorlige brudd på ordensreglene. Avgjøres av skolens ledelse.
 •   kreve erstatning fra foresatte hvis eleven gjør skade på skolens bygninger og/eller eiendeler (Foresatte er erstatningsansvarlige etter skadeerstatningslovens § 1-2 for inntil kr 5000) eller kreve full erstatning av tapt læremateriell eller biblioteksbøker.