Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Omsorgsbolig

Omsorgsbolig er en kommunal bolig som er tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne. Det er i prinsippet ikke tilknyttet helse- og omsorgstjenester til disse boligene. Boligen er beboerens eget hjem. Beboeren betaler husleie og mottar hjemmetjenester på samme vilkår som andre hjemmeboende.

Dette betyr at man ikke uten videre får mer hjelp i en omsorgsbolig enn det man kan motta i egen privat bolig.

Bemannet omsorgsbolig

I Alstahaug har man også bemannete omsorgsboliger til tiltenkt ulike målgrupper som:

 • Eldre og funksjonsnedsatte
 • Utviklingshemmede
 • Psykiatriske pasienter

Det er Tildelingskontoret som saksbehandler og tildeler søknader om bemannet omsorgsbolig.

Hvordan søke omsorgsbolig?

Vårt digitale søknadsskjema for å søke om tjenester: Søknad om helse- og omsorgstjenester

Ønsker du å benytte søknad i papirform, må skjemaet skrives ut og sendes inn pr post til følgende adresse:

Tildelingskontoret Alstahaug kommune
Postboks 1006
8805 Sandnessjøen

Utskriftsversjon av søknad om helse- og omsorgstjenester: Utskriftsversjon av søknad

Retningslinjer for tildeling av kommunale omsorgsboliger

Vedtatt av Alstahaug kommunestyre, dato: 16.3.2016, sak 15/2219

Definisjon
 • Heldøgns pleie- og omsorgstjenester. Personer som har behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester menes her personer som trenger tjenester på ulike tider i løpet av hele døgnet. Boligene skal være fysisk tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelse. Omfanget av tjenestene vil variere gjennom hele døgnet og over tid. I Alstahaug gjelder dette blant annet: omsorgsboligene i Sigurd Hersesgate, Mikael Jacobsensgate, Mølnhushaugen, Andvågen, Åsmoveien og Åsheim Terrasse.
Lovhjemmel
 • Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m (helse- og omsorgstjenesteloven), §3-7: «Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, rusproblemer eller funksjonshemning eller av andre årsaker.»
 • Med andre ord har ikke kommunen plikt til å skaffe alle med behov omsorgsboliger. Enhver har et eget ansvar for egen boligsituasjon og boligbehov. 
Lovhjemmel - tjenestetilbud
 • Tildeling av omsorgsbolig innbefatter bare en boligløsning, ikke et tjenestetilbud.
 • Tjenestetilbud kreves en separat søknad. Vedtak fattes etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) og Lov om pasient- og brukerrettigheter.
Regelverk
 • Tildeling av omsorgsbolig skal skje etter søknad. Det fattes enkeltvedtak etter forvaltningsloven.  
Klageadgang
 • Klagefristen er 3-tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet fram til vedkommende part, jfr. Forvaltningsloven §§ 28 og 29, første ledd.
 • Klagen vil bli behandlet av kommunens boligutvalg eller tildelingskontoret. Avgjørelse her er endelig.
 • Klage på brudd på forvaltningsloven, kan sendes fylkesmannen i Nordland.
Målgruppe
 • Personer med varige store og alvorlige fysiske- eller psykiske funksjonsnedsettelser, som ikke faller inn under målgruppen som skal vurderes for sykehjemsplass.
 • Kan også være personer med funksjonsnedsettelser som trenger en tilrettelagt bolig av en slik art som det ikke er mulig å oppnå med hjelpetiltak og tilpasninger i hjemmet.
Kriterier for tildeling
 • Tverrfaglig vurdering av personens samlede funksjons- og boevne
 • Behov for hjemmebaserte tjenester utover et naturlig avgrenset antall besøk per døgn
 • Andre hjelpetiltak eller tilpasning i hjemmet er prøvd eller anses ikke hensiktsmessig
 • Forventet langvarig forløp
 • Forventet bedring av funksjon og/eller livskvalitet ved overgang til bolig med heldøgns omsorgstjenester
 • Søker må ikke ha inntekt, formue eller alternative muligheter som gjør søker i stand til selv å fremskaffe egnet bolig med mindre særlige grunner foreligger
 • Søkers økonomiske situasjon skal telle med i vurderingen av søknad om omsorgsbolig
 • Salg av bolig for eventuelt kjøp av ny egnet bolig, skal også vurderes før man tildeles omsorgsbolig
 • På generelt grunnlag er ikke kognitiv svikt alene grunnlag for tildeling av omsorgsbolig
 • Det utformes en tidsubestemt husleiekontrakt.
 • Helhetlig vurdering
Vilkår
 • Enkeltvedtak utformes for en tidsavgrenset periode.
 • Mot slutten av vedtaksperioden skal vedtaket evalueres, og nytt vedtak fattes ut fra nye vurderinger av situasjonen
 • Pris for bolig følger kommunens husleiesatser
 • Den enkelte leietaker/eventuelt verge er part i leieavtalen, dette partsforholdet reguleres av husleieloven
 •  

Kontakt

Tildelingskontoret

Tlf 750 75 600

Sist oppdatert 05. juli 2023