Hensikten med planen

Planområdet, som i hovedsak består av etablert bebyggelse og infrastruktur, er ca 116 daa, og ligger sentralt i Sandnessjøen. Målet med planarbeidet har vært å legge føringer for eksisterende småhusbebyggelse, barnehage og trafikkarealer. Det er bl.a. bestemmelser om utnyttelsesgrad, byggehøyde og byggegrense mot veg. Utnyttelsesgrad (BYA) er 30 prosent med en mulighet til fortetting for to områder.

Sakens dokumenter er tilgjengelig i kommunens planarkiv.

Klagerett

Enkeltvedtak kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Klagefristen er tre uker fra brev om planvedtak mottas. Klagen må være undertegnet og vise til vedtaket som påklages. Klagen må være begrunnet og inneholde eventuelle nye opplysninger som kan ha betydning for klagebehandlingen, og må henvise til saksnr 2021/2489, planid 20210071 Områderegulering for Bakkely. Klagen sendes post@alstahaug.kommune.no eller Alstahaug kommune, Boks 1006, 8805 Sandnessjøen.

 

Enhet for plan, landbruk og miljø