Forslag til kommunal planstrategi 2019-2023 ble behandlet av Planutvalget i møte 05.06.20.

I henhold til plan - og bygningsloven § 10 - 1 skal forslag til planstrategi offentliggjøres minst 30 dager før behandling i kommunestyret. Kommunestyrets behandling vil skje senest 23.09.20.

Kommunal planstrategi er et dokument som benyttes til å vurdere kommunens planbehov og planprioriteringer i kommunestyreperioden, samt en vurdering av om kommuneplanen skal rulleres. Eventuelle merknader til planstrategien må sendes inn snarest og senest innen 10. august.

Merknader kan sendes på e-post til postmottak@alstahaug.kommune.no eller pr. brev til Alstahaug kommune, Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen.

Merknader vil bli forelagt Kommunestyret ved behandlingen 23. september.

Forslag til kommunal planstrategi for Alstahaug Kommune 2019-2023
Planoversikt