Hensikt med planen
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av gang- og sykkelveg langs fv. 17. Ny gang- og sykkelveg vil trygge skolevegen, samt kunne inngå som del av en større rundturløype, via Åsen. Videre vil etableringen gjøre det mulig å realisere utbygging av boligområder som er planlagt i kommuneplanens arealdel.
 
Dokumenter i saken er tilgjengelige i kommunens planarkiv
Planforslaget kan ses i kommunens kartløsning Kommunekart.
 
Eventuelle merknader til planforslaget sendes til post@alstahaug.kommune.no
Høringsuttalelsen merkes med saksnummer 17/53.
 
Høringsfrist er 1.april 2020