null

Stor etterspørsel

Det er svært stor etterspørsel etter jordkartlegging i landet. Arbeidet er et engangsarbeid og foregår kommunevis. Kommunen informerer alle berørte grunneiere om jordkartlegginga direkte. 

 

Bilde som viser en nypløyet åker med fjell i bakgrunnen
Foto Siri Svendgård-Stokke

Grunneier kan motsette seg jordkartlegging av sine arealer

Men, grunneier må da være klar over at det ikke er anledning til å ombestemme seg og be om jordkartlegging et senere år. Det nasjonale jordkartleggingsprogrammet har ikke ressurser til å foreta jordkartlegging av enkelteiendommer utover den kommunevise planlagte kartlegginga. Dersom noen motsetter seg kartlegging på egen eiendom, må vedkommende ta kontakt med kommunen innen 22. mars. Kommunen må også varsles innen denne datoen hvis det er registrert funn av jordboende skadegjørere.

Hvis ingen motsetter seg jordkartlegging og det ikke er registrerte jordboende skadegjørere, vil jordkartlegginga utføres uavhengig av eiendomsgrenser og uten at utstyr vaskes mellom arbeid på ulike eiendommer.

Jordkartlegger studerer jorda i jordboret
Jordkartlegger studerer jorda i jordboret, Foto: Siri Svendgård-Stokke (NIBIO)

Publisering av resultater fra kartlegginga

Resultatene fra jordkartlegginga publiseres som temakart på Kilden (kilden.nibio.no), en av NIBIOs kartløsninger. Temakart fra jordkartlegginga gir grunnlag for kunnskapsbaserte beslutninger om bruk av jordressursen. Kartene brukes av næringa selv, offentlig forvaltning, landbrukets rådgivningstjeneste, konsulenter og forskere.

NIBIO ser fram til å undersøke jordsmonnet i Alstahaug kommune.