Klagerett

Enkeltvedtak kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Klagefristen er tre uker fra det tidspunkt melding om vedtak mottas. Klagen må være sendt inn via eDialog, eller signert dersom den sendes inn som brevpost. Klagen må være begrunnet og inneholde eventuelle nye opplysninger som kan ha betydning for klagebehandlingen.  Klagen skal henvise til saksnr 2021/4668, planid 20140051 Områderegulering for Matstia Høgåsen.

Her kan du sende klage på vedtatt plan

Klagen kan også sendes til post@alstahaug.kommune.no eller Alstahaug kommune, Strandgt. 52, 8805 Sandnessjøen

Sakens dokumenter er tilgjengelig på kommunens hjemmeside under planarkiv

Hensikten med planen

Planområdet strekker seg fra Radåsmyra til Sivaveien, og er ca 175 daa.  Målet med planarbeidet har vært å legge til rette for boligbygging i Høgåsen.  Det er åpnet for 30 nye tomter for frittliggende småhusbebyggelse med tilhørende adkomstveger.  I tillegg er det avsatt arealer for konsentrert bebyggelse.  Det er også gitt føringer for eksisterende boligbebyggelse og adkomstveger.  Videre er det regulert arealer for leik og grøntstruktur.