Klagerett

Enkeltvedtak kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Klagefristen er tre uker fra det tidspunkt melding om vedtak mottas. Klagen må være sendt inn via eDialog, eller signert dersom den sendes inn som brevpost. Klagen må vise til vedtaket du vil klage på. Den må være begrunnet og inneholde eventuelle nye opplysninger som kan ha betydning for klagebehandlingen.  Det må henvises til saksnr 2023/1059, planid 20230076 Detaljregulering for Søvikskaret parkering og adkomstveg. 

Her kan du sende klage på vedtatt plan

Klagen kan også sendes til post@alstahaug.kommune.no eller Alstahaug kommune, Strandgt. 52, 8805 Sandnessjøen

Sakens dokumenter er tilgjengelig på kommunens hjemmeside under planarkiv

Hensikten med planen

Eiendommen 8/170 er kommunal og sikret som friluftsområde. Det er bevilget midler, fra staten, til å utvikle eiendommen som innfallsport til et attraktivt friluftsområde. Omlegging av adkomstvegen og utvidelse av parkeringsplassen står sentralt i dette arbeidet.  I tillegg skal eksisterende bygning rustes opp som servicehus og tilretteleggingstiltak planlegges.  For å få gjennomført tiltakene er utarbeiding av reguleringsplan nødvendig.