Formål med planarbeidet

Målet med planarbeidet er i hovedsak å tilrettelegge for boligbygging med tilhørende adkomstveger, grøntstruktur og leikeområder i Høgåsen.  I tillegg ønskes det å gjøre nødvendige endringer av gjeldende reguleringsplaner knyttet til gang- og sykkelveger og annen arealbruk.    

Underveis i planarbeidet har man sett at det behov for å utvide planområdet.  Foreslått utvidelse er vist på kartskisser under.