Begrunnelse for vedtaket: 
En hovedplan for veg skal bidra til at kommunen når sine langsiktige mål for vegsektoren, og at den planlegges og drives i henhold til gjeldende rammebetingelser på en bærekraftig måte. 
Hovedplan veg er et overordnet styringsverktøy for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunalt vegnett.

Plandokumentene kan leses i sin helhet på kommunens hjemmeside.

Les plandokumentet her