Planprogrammet er utarbeidet i henhold til forskrift og gir føringer for planarbeidet, og hvilke problemstillinger som anses viktige. Det redegjøres for formål, framdriftsplan og medvirkning. Fastsetting av planprogram setter i gang det formelle arbeidet med å utarbeide ny trafikksikkerhetsplan. Det vil blant annet bli satt i gang tiltak for å ivareta medvirkningen og innspill fra Alstahaug kommunes innbyggere snarlig. Mer informasjon om dette kommer når det er klart.

Spørsmål kan rettes til Prosjektleder Ole-Einar Vean ved Alstahaug kommune på mail: ole.einar.vean@alstahaug.kommune.no.

Om planen:

Alstahaug kommune har igangsatt planarbeid for ny Trafikksikkerhetsplan. Hensikten med planarbeidet er å forbedre trafikksikkerheten i kommunen. Planarbeidet skal innhente mål og tiltak for å forbedre trafikksikkerheten i Alstahaug kommune. Videre vil planen fungere som et styringsverktøy for et målrettet trafikksikkerhetsarbeid i kommunen.

Trafikksikkerhetsplanen er underlagt Alstahaug kommunes arealdel. Planarbeidet skal resultere i en plan for utbedring og vedlikehold av trafikkarealer i kommunen. Handlingsdelen skal synliggjøre prioriterte tiltak, kostnader, framdrift og ansvar. Handlingsdelen vil være utgangspunkt for innspill og tiltak til den årlige budsjett og økonomiplanprosessen.

Trafikksikkerhetsplanen er et verktøy for å synliggjøre behov for kommunale investeringer og foreslå prioriteringer innenfor drift og vedlikehold, med investeringer til transportnettet.