Statsforvalteren i Nordland skriver om tildelingen:

Kulturlandskapsprisen 2023 Nordland tildeles Annie M. og Bjørn Henriksen og Torgunn og Finn Grønnevik fra Hestøysund i Alstahaug, for deres store engasjement og mangeårige innsats for å ta vare på verdifullt kulturlandskap med planteliv, bygninger og andre kulturminner i området Blomsøy-Hestøy og Skålvær.

Vinnerne har vært pådrivere for å opprettholde landbruksdrift på øyene, og for arbeidet med restaurering av bygninger og kulturminner, tilrettelegging for ferdsel og formidling av kulturlandskapets innhold og verdi til allmennheten. De har jobbet gjennom lag og foreninger, og gjennom politiske verv for å få støtte til gjennomføring av tiltak.

Øyene Blomsøy-Hestøy og Skålvær fikk betegnelsen Utvalgt kulturlandskap i jordbruket i 2010. Her er det verdier som er anerkjent av tre direktorater: miljødirektoratet, landbruksdirektorat og riksantikvaren.  Jordbrukslandskapet har et godt bevart småskalapreg, med eldre driftsbygninger og steingjerder. Skålvær var tidligere et viktig handels- og kirkested for øyfolket og er i dag statlig sikret friluftsområde. Kalkrik berggrunn og bruk av slåtte- og beitemark har gitt rik flora og stor naturtypevariasjon, med kalkrike lyngheier og enger, kalkskog og rikmyrer, og store bestander av hjertegras, orkideer og sjeldne beitemarksopper. De rike gras- og urterike heiene står i en særstilling regionalt og nasjonalt. Ni gårder har sau og storfe på beite, rydder kratt og skog og svir kystlynghei. Skålvær velforening driver skjøtsel, formidling og tilrettelegging for ferdsel.

Gårdbrukerne i området har lagt ned mye arbeid gjennom mange år: Gjengrodd landskap er åpnet med beiting og rydding, gamle driftsformer opprettholdes, verdifull flora blir ivaretatt, bygninger og steingjerder er restaurert. Det er tilrettelagt for allmennheten med stier, skilting og rasteplasser. Det er gjennomført kurs og annen formidling. Flere har bidratt, men disse to gårdbrukerparene har vært en drivkraft for arbeidet gjennom mange år. De er naboer i Hestøysund og har samarbeidet tett hele tiden.