Hensikten med planen

Reguleringsplanen legger til rette for sjørettet industri i tråd med overordnet plan. Det er videre avsatt areal for ny, kjørbar adkomst til industriområdet. Plandokumenter er revidert på bakgrunn av merknader i offentlig ettersyn av saken.

Klagerett

Enkeltvedtak kan påklages i hehold til Forvaltningslovens § 28.  Klagefristen er 3 - tre uker fra det tidspunkt du mottar brev om vedtaket.  Klagen må være undertegnet og vise til vedtaket du vil klage på.  Klagen må være begrunnet og inneholde eventuelle nye opplysninger som kan ha betydning for klagebehandlingen.  Klagen sendes post@alstahaugkommune.no eller Alstahaug kommune, Boks 1006, 8805 Sandnessjøen.

Sakens dokumenter er tilgjengelige i kommunens planarkiv.

 

Planenhet