Alstahaug kommune er i gang med å utarbeide ny kommunedelplan for Trafikksikkerhet. Kommunene har en sentral rolle i arbeidet med å begrense trafikkulykker og forbedre trafikksikkerheten. Trafikksikkerhetsarbeid handler om å redusere risikoen for skader og ulykker blant alle trafikantgrupper i alle aldre. Vår trafikksikkerhetsplan gjør rede for de viktigste prioriteringene for å øke trafikksikkerheten i kommunen, og arbeidet vårt skal være et bidrag for å nå de nasjonale målene. Kommunen har flere roller og oppgaver som innebærer at en direkte eller indirekte har mange muligheter til å bedre trafikksikkerheten.

Arbeidet med trafikksikkerhetsplan berører de fleste virksomheter og sektorer. Det er derfor helt nødvendig at planprosessen er tverrfaglig og har stort rom til medvirkning. 

Planprogram beskriver hvordan planprosessen skal gjennomføres og hva som skal utredes, og er utarbeidet av Alstahaug kommune i henhold til plan- og bygningsloven § 4‐1 og §11‐13.  Det tas sikte på at planen kan vedtas desember 2023. 

Eventuelle merknader til plan og planprogram sendes post@alstahaug.kommune.no eller Alstahaug kommune, Strandgt. 52, 8805. Uttalelsen merkes med trafikksikkerhetsplan, sak 2023/346

Frist for å komme med merknader er 27. mars. 2023