Alstahaug kommune er i gang med å utarbeide ny kommunedelplan for klima og bærekraft.  Kommunene har en sentral rolle i arbeidet med å begrense klimagassutslipp, og klima- og energiplanlegging er en lovpålagt oppgave.

Arbeidet med klima og bærekraft berører alle virksomheter og sektorer.  Det er derfor helt nødvendig at planprosessen er tverrfaglig. 

Ettersom arbeidet med klimautfordringer er grenseoverskridende har Alstahaug kommune et samarbeid med nabokommunene knyttet til kunnskapsinnhenting og planlegging av tiltak.

Planprogram beskriver hvordan planprosessen skal gjennomføres og hva som skal utredes, og er utarbeidet av Alstahaug kommune i henhold til plan- og bygningsloven §§ 4‐1 og 12‐9.  Det tas sikte på at planen kan vedtas august 2022. 

Forslag til planprogram

Eventuelle merknader sendes til post@alstahaug.kommune.no eller Alstahaug kommune, Strandgt. 52, 8805. Uttalelsen merkes med klima og bærekraftsplan, sak 2021/978

Frist for å komme med merknader er 11. april 2022.