Ordfører Peter Talseth innledet sendingen med å lansere kommunens egne informasjonssider for prosjektet Nye Helgelandssykehuset. Informasjonsbehovet er stort og dette er en sak som naturlig nok opptar mange. Vi vil med dette bidra til at alle som engasjerer seg i saken har enkel tilgang til god og faktabasert informasjon. Dette er hovedpoengene fra dagens sending:

 • Kommunestyret i Alstahaug støtter helhjertet opp under Bent Høie sitt vedtak 27. januar
 • Det er høyt trykk på debatten i sosiale medier, og vi ser at det er fort gjort at slike grupper blir meningsbærere for ting som ikke er faktabasert.
 • Punkt 1 i Bent Høie sitt vedtak er underkommunisert. Dette punktet er også vedtatt av Helse Nord-styret og peker på mange essensielle områder som skal utredes nærmere i konseptfasen. Her peker Vorland blant annet på hva omegn betyr, og hva et sykehus fordelt på to lokasjoner betyr.
 • Vedtaket er tydelig på at det er funksjonsfordeling mellom sykehusene. Det betyr at hver lokasjon vil ha enkelte funksjoner som skal betjene hele Helgeland.
 • Helseforetakets hovedkontor og ledelse legges til hovedsykehuset i Sandnessjøen - det etterlates det ingen tvil om i vedtakene som er fattet.
 • Omegnbegrepet har ført til store diskusjoner. Adm. Dir Cecilie Daae uttrykker det slik i et vedtak fra mars i år: "Den endelige lokaliseringen av sykehuset i Sandnessjøen og omegn vil bli nærmere avklart i konseptfasen, og skal besluttes av styret i Helse Nord RHF på grunnlag av styret i Helgelandssykehuset HFs anbefaling. Sandnessjøen ligger i Alstahaug kommune, mens "omegn" åpner muligheten for lokalisering i annen kommune. Kommunen der hovedkontoret skal ligge vil derfor først være avklart etter at beslutning om lokalisering er tatt. Helseforetakets vedtekter vil først kunne endres etter at konseptfasen er gjennomført og endelig lokalisering i Sandnessjøen og omegn er besluttet".
 • For å lykkes med å promotere og utvikle Helgeland fremover må vi har mer samarbeid, ikke mindre.

Varaordfører Hanne B. Wiig tilslutter seg ordførers budskap, og er opptatt av at man nå fokuserer på innholdet i Hovedsykehuset.

 • Debatten i sosiale medier fremstår til dels absurd etter så mange år med kamp for sykehuset i Sandnessjøen. Debatten er preget av manglende kjennskap til ulike vedtak, eller tolkninger som ikke vil være med å løfte saken videre i positiv forstand.
 • Kystens behov har hele tiden vært løftet frem, samt den brede medisinske kompetansen ved vårt lokalsykehus. Disse faktorene har vært viktige opp mot helseministerens vedtak.
 • Vi har tre lokasjoner for det nye hovedsykehuset her i Alstahaug kommune som vil være helt sentrale i konseptfasen.
 • Når det gjelder teorier om at vi fortsatt kjemper for ett-sykehus modellen, slik det feilaktig blir skrevet av enkelte, ønsker vi å legge ballen død.
 • Alle som er engasjerte i saken, uavhengig av hvilken rolle vi har, må sette seg godt inn i fakta. Derfor håper vi at informasjonssidene blir tatt godt i mot.

Neste Kommune-tv sending er fredag 5.6 kl. 12.00. Da vil Prosjektkoordinatorer på vegne av 11 kommuner, Kirsten Toft og Espen Isaksen, fortelle om sitt arbeid.