Oppsummering av hovedpunktene fra informasjonen som ble gitt i dag

Bidra administrativt til at Høies vedtak realiseres raskest mulig til det beste for pasientene i kommunene.

Mange har etterlyst hvilket mandat Toft og Isaksen har i koordinatorrollen de nå har fått fra 11 av de 12 kommunene i fortsettelsen av prosjektet. Samarbeidskommunene har gitt dem et klart mandat, og det er å bidra administrativt til at Høies vedtak realiseres raskest mulig, og til det beste for pasientene i kommunene. Styringsgruppen er ordførerne i kommunene, som bestemmer retningen i arbeidet som gjøres. 

Et tydelig mandat har vært en viktig forutsetning både for Isaksen og Toft, og for samarbeidskommunene. For å kunne representere 11 kommuner på en god måte må alle 11 ha et «eierskap» til de administrative ressursene, og være med å finansiere den jobben de gjør. Dette er nødvendig for at kommunene som avgir ressurs kan sette inn andre for å ivareta øvrige arbeidsoppgaver

Ett sykehus fordelt på to lokasjoner

Det vedtaket Høie fattet i januar innebar ett sykehus, fordelt på to lokalisasjoner. Helgelandssykehuset skal samlet gi spesialisthelsetjenester til alle Helgelendinger, på kyst, innland, nord sør og på midten. Toft og Isaksens arbeid vil gå ut på å få vedtaket effektuert så raskt som mulig. Av hensyn til pasienter og fagmiljøer ønsker de ikke trenering eller omkamper.

Konseptfasen: Funksjonsfordeling, innhold, størrelse og lokalisering

Vedtaket som ble fattet av Statsråd Høie i denne saken i januar er endelig, og en bekreftelse av Helse-Nords vedtak fra desember 2019. Helgelandssykehuset skal være ett sykehus, lokalisert til to steder. Ett akuttsykehus lokalisert til dagens sykehuslokalisasjoner i Rana, og ett hovedsykehus lokalisert til Sandessjøen og omegn. I tillegg skal et stort DMS i Brønnøy etableres, og tilbudet i Mosjøen skal vurderes.

Funksjonsfordeling, innhold, størrelse og nøyaktig lokalisasjon av sykehusbygg og DMS-tilbud avgjøres i de neste månedene, i den såkalte konseptfasen. Begge sykehusene vil nødvendigvis ha funksjoner som kun er lokalisert ved den ene enheten alene.

Blålysmedisin er en liten del av kaka hvis man ser på produksjonen i et sykehus totalt sett. Det store volumet av tjenester er planlagte behandlingsforløp. Med et pasientgrunnlag på knappe 75000 mennesker er det viktig at Helgelendingene opplever at lokalsykehuset gir gode og konkurransedyktige tjenester, ellers er det fare for at flere vil velge å bli behandlet på andre sykehus.

De 11 samarbeidskommunene mener at det er viktig at hovedsykehuset på Helgeland har flest mulig funksjoner. At fagmiljøet er sterkt. At eksisterende fagmiljø, både i Sandnessjøen og i Vefsn tas vare på, og er med når framtidens Helgelandssykehus skal bygges. 

Rollen til Isaksen og Toft er å være saksbehandlere og rådgivere for deres overordnede

Det ligger ikke i oppdraget til Isaksen og Toft å ha noen tydelig mening om lokalisasjon for hovedsykehuset, utover vedtakets bestemmelse om Sandessjøen og omegn. Isaksen og Toft vil derimot etterspørre beregninger og konsekvensutredninger slik at beslutningene som tas i denne fasen blir basert på fakta og framtidsvisjoner, med pasientene i sentrum. Uansett om den beste tomta for hovedsykehuset i Alstahaug eller i Leirfjord, så vil Isaksen og Toft stille seg bak den beslutningen. De vil ta avstand til bombastiske meninger om tomtevalg før vurderinger og konsekvensutredninger er gjort.

Toft og Isaksens funksjon i sykehussaken er å være rådgivere og saksbehandlere. De skal informere og holde seg orientert i strømmen av informasjon som finnes i denne saken, og viderebringe dette til ordførerne som er deres overordnede i saken.

Ønsker å bidra til respekt og samarbeid

"Selv om ikke alle mener akkurat det samme om alt hele tiden, tenker vi at det å lytte, ha respekt for hverandres meninger, se saker fra flere sider og samarbeide mot et felles mål er det beste utgangspunktet for et framtidsrettet tjenestetilbud for hele Helgeland. Det er det vi ønsker å bidra til i samarbeidet med de 11 kommunene framover", sier Kirsten Toft avslutningsvis.