Brev til korps og kor fra kommuneoverlege Kirsten Toft.pdf

I anledning den kommende 17. mai har nasjonale helsemyndigheter gitt dispensasjon til korps og korvirksomhet fra det forskriftsfestede maksimalantallet for ansamling av mennesker. Helsedirekoratet har formulert dette som følger:

Musikkøvelser kan gjennomføres dersom smittevernregler overholdes

Ikke gjennomfør musikkaktivitet med mindre du er helt trygg på at det ikke bidrar til økt smitterisiko og at øvelsen kan gjøres i samsvar med anbefalingene.

Det er utarbeidet en veileder knyttet til denne bestemmelsen som viser til følgende:

For å begrense smitte under en kontrollert gjenopptakelse av øvinger, finnes det en rekke tiltak som kan settes i verk for å redusere smitterisiko.

De fem pilarene for å bremse smittespredning under musikkøvelser er:

  1. Syke personer skal ikke delta på musikkøvelser

  2. God hygiene

  3. Ingen fysisk nærkontakt mellom personer

  4. Ingen sambruk av instrumenter og utstyr

  5. Øvingslokalet må være egnet: Nok plass til utøvere og utstyr

Ikke gjennomfør musikkaktivitet med mindre du er helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko og at den kan utøves i samsvar med anbefalingene. I motsatt fall, skal aktiviteten umiddelbart avbrytes.

Som smittevernlege anser undertegnede det som risikofylt med denne type aktivitet i en situasjon med pågående smittespredning. Per dags dato er det ikke vist at det finnes ukontrollert smitte i Alstahaug kommune. Alstahaug kommune kommer derfor ikke til å legge ned lokalt forbud mot korps- og koraktivitet fram til 17. mai. Undertegnede understreker igjen det ansvaret som ligger på den aktuelle grupperingen for å gjennomføre øving på en smittevernmessig forsvarlig måte.

Alstahaug kommune kommer ikke til å åpne sine lokaler for aktivitet beskrevet i dette unntaket. Dette skyldes i hovedsak at kommunen med dagens situasjon ikke har kapasitet til å gjennomføre forsvarlig renhold knyttet til en aktivitet der så mange mennesker samles. Undertegnede understreker at dersom kor og korps velger å igangsette øvinger etter unntaksbestemmelsen over, må det foreligge en forsvarlig renholdsplan i tillegg til de øvrige 5 smittevernreglene i veilederen. Det må sikres at lokalet som benyttes til korps eller korøving ikke benyttes til annen aktivitet før lokalet er forsvarlig rengjort.

Så langt som mulig anbefales det at øvinger gjennomføres utendørs.

Undertegnede ønsker en tilbakemelding fra korps eller kor som starter opp aktivitet igjen som følge av gjeldende unntaksbestemmelse. I tilbekemeldingen bes det om at lokalet for øving oppgis, antall kvaderatmeter på øvingsrommet og antall musikanter det planlegges øving for.

Med ønske om en trygg og smittefri maimåned

Kirsten Toft

Kommunalsjef og kommuneoverlege
Helse og velferd