Sak nr 10/2021    Bakkely, Planid 20120071

Planområdet er på ca 105 daa, og er stort sett uregulert.

Mål med planarbeidet

Det skal legges føringer for tiltak innenfor området.  Dette gjelder byggegrense mot kjøreveger og frisiktsoner og bestemmelser om utnyttelsesgrad (BYA), byggehøyder og andre nødvendige retningslinjer.  Det skal også gis bestemmelser knyttet til estetikk, grøntstruktur og behandling av vegetasjon samt eventuelle eksisterende og framtidige leikeplasser. Plassering av busslommer langs den berørte delen av Novikveien, og  løsning for myke trafikanter i deler av Prestmarkveien, vil også bli vurdert i planprosessen.

Fuv 8Cf 3ra 6i 8MToQAAAAASUVORK 5CYII=

Eventuelle merknader til planarbeidet sendes til Alstahaug kommune:  post@alstahaug.kommune.no eller Alstahaug kommune, Rådhuset, 8805 Sandnessjøen. Innspillet merkes med saksnr og planid.

Frist for å komme med innspill settes til 30.06.21

Planenhet