Les dokumentene i saken i møtekalender: https://prod01.elementscloud.no/publikum/938712441/DmbMeeting/232 
Se sak 2022/221.

En hovedplan for veg skal bidra til at kommunen når sine langsiktige mål for vegsektoren, og at den planlegges og drives i henhold til gjeldende rammebetingelser på en bærekraftig måte. Hovedplan veg er et overordnet styringsverktøy for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunalt vegnett. Med kommunalt vegnett menes hele det kommunale transportnettet med veger, gang- og sykkelveg og gåtraseer. Hovedplan veg er et verktøy for å foreslå prioriteringer innenfor drift og vedlikehold, og synliggjøre behov for kommunale investeringer til transportnett og budsjett.  Hovedplan veg er et resultat av et større arbeid med å kartlegge og vurdere vegnettet i Alstahaug kommune. Hovedplanen forankrer kommunens arbeid for å nå de nasjonale og regionale hensynene, med en utredning i kapittel 2.

Frist for å komme med merknader er 05.01.2024.