Strategien inneholder visjon, målsettinger og strategier for å nå målene. Alstahaug kommune ønsker med strategiplanen og videre arbeid etter handlingsplanen å bidra til å innfri FNs bærekraftsmål. Spesielt gjelder dette mål nr. 11 bærekraftige byer og samfunn, som sier at byer og lokalsamfunn skal være inkluderende, trygge og bærekraftige. I handlingsplanen refereres det til hvilke av FNs bærekraftsmål tiltakene skal bidra til å nå. Handlingsplan ligger vedlagt som eget dokument.

I 2016 ble det holdt byromseminar i Sandnessjøen og rapporten fra dette seminaret synliggjør flere av utfordringene/mulighetene som regionsenteret har til å skape gode møteplasser/byrom. Prosjektet har tatt i bruk resultatene fra seminaret i det videre arbeidet, og det er utarbeidet en byromstrategi. Byromstrategi ligger vedlagt som eget dokument.

Du kan gi dine innspill til strategiplanen ved å sende til Alstahaug kommune:  post@alstahaug.kommune.no eller Alstahaug kommune, Rådhuset, 8805 Sandnessjøen.

Innspillet merkes med saksnr 2021/3063.

Det er tre formål med høringen:

  1. få synspunkter og tilbakemeldinger på forslaget, slik at strategien kan bli enda bedre
  2. gjøre innholdet i høringsforslaget bedre kjent slik at det blir lettere å mene noe og å gi innspill
  3. bidra til at enda flere engasjerer seg i byens utvikling

Frist for å komme med innspill settes til 08.10.2021

Strategiplan
Handlingsplan
Byromstrategi