Hensikt med planen

Hensikten med planen er å tilrettelegge for at det kan bygges flere omsorgsboliger i Sigurd Herses gate i tilknytning til dagens boliger. 

Sammendrag

Planforslaget viderefører hovedtrekk i dagens bruk av området. Planen sikrer tilstrekkelig areal på byggetomten (36/638) til nye omsorgsboliger samt regulerer inn tilhørende parkeringsareal. Tomteutnyttelse for område B3 er satt til 30%.

Eventuelle merknader til planforslaget sendes til post@alstahaug.kommune.no. Høringsuttalelsen merkes med saksnr: 18/737

Høringsfrist er 25.08.2018

Dokumenter i saken er tilgjengelige i planarkivet