Stedsnavnet tilrådes i henhold til § 1. Skrivingen følger gjeldende rettskrivingsprinsipp i nordsamisk, § 4. Denne paragrafen vektlegger også lokal uttale. 
Allmenn kjente ord skal likevel følge gjeldende rettskriving, lovforskriften § 4.

Stedsnavnloven § 8 vektlegger lokale organisasjoners rett til å uttale seg i stedsnavnsaker som de har en særlig tilknytning til. Kommunen har ansvar for å kunngjøre at det er reist navnesak og sende varsel om saka og kopi av stedsnavnkonsulentens tilrådninger til de lokale foreningene. Høringstida er to måneder. 
___
Nommeaamhtesen sjïekenisnie saemien parallellenommi bïjre digkiereaktide, damtoes sjïdti Helgeland saemien parallellenommem åtna. Daate nomme lea biejjieladtje åtnosne. Rååresjimmesne Statens kartverkine dan gaavhtan sijjienommeaamhtese tseegkesåvva åarjelsaemien parallellenommese Helgelandese. Saemien nommedïenesjen raerie lea Helgelaante. 

Sijjienommem juvnehtibie § 1 mietie. Nomme reaktatjaelemeprinsihpen mietie Sijjienommelaakesne § 4 tjaalasåvva. Daate paragraafe aaj leavloem beaja guktie nomme dajvesne jeahtasåvva. Sïejhme åehpies baakoeh edtjieh læjhkan reaktatjaelemen mietie årrodh, laakemieriedimmie § 4.

Sijjienommelaake § 8 tjïerteste voenges organisasjovni reaktam sijjienommeaamhtesinie lahtestidh mejtie sjïere ektiedimmiem utnieh. Tjïelten lea dïedte bæjhkoehtidh nommeaamhtse lea tseegkesovveme jïh bïeljelimmiem aamhtesen bïjre jïh kopijem sijjienommekonsulenten juvnehtimmijste voenges siebride seedtedh. Govlehtimmiemierie lea göökte askh. Mijjieh tjïeltem birrebe govlehtimmievaestiedasside bååstede seedtedh mijjese, jallh bïevnesem seedtedh tjïrrehtamme govlehtimmien bïjre lahtesi namhtah, guktie nommekonsulente maahta minngemes juvnehtimmine båetedh.

Kom med innspill innen 1. mars 2024

Her kan du sende dine innspill

Merk ditt innspill med Innspill til navnesak 2023/404.

Du kan også sende innspill per post til Alstahaug kommune, Strandgt. 52, 8805 Sandnessjøen, eller på e-post: post@alstahaug.kommune.no