Hva er på høring?

Det er utkastet til en rapport for Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) i Nordland som er på høring. KULA Nordland er en oversikt som skal vise mangfoldet av landskap i fylket og i landet. Oversikten skal først og fremst være et kunnskapsgrunnag for forvaltningen i kommunene og hos andre myndigheter. Den er ikke en verneplan, og landskapene blir ikke freda, men oversikten skal kunne bidra til økt kunnskap og bevissthet om verdiene i landskapene våre, og være til nytte i arealplanlegging og forvaltning.

Riksantikvaren ønsker alle typer tilbakemeldinger og innspill til forslaget, men ber spesielt om:

  • merknader til om utvalget av landskap er dekkende, sett i fylkessammenheng
  • merknader og eventuelle nye opplysninger til områdebeskrivelse, størrelse og avgrensing av de enkelte områdene, bruk av stedsnavn og annet
  • merknader til råd om forvaltning av områdene, vurderinger av hva området er sårbart for, og opplysninger om planstatus og -utvikling

Hvem kan svare?

Høringsutkastet er sendt til de kommunene der Riksantikvaren foreslår landskap, til offentlige myndigheter på regionalt nivå, næringsorganisasjoner, frivillige organisasjoner, museer og andre aktuelle etater. Men høringen er åpen, og alle har mulighet til å sende inn kommentarer og innspill, selv om de ikke
har fått høringsbrevet tilsendt. 

Se høringsbrev og høringsutkast

Slik leverer du innspill

  • Riksantikvaren ber om innspill til høringsutkastet innen 15. april 2024
  • Innspill til høringen sendes til postmottak@ra.no
  • Merk innspill med «KULA-Nordland».