Folkehelse

Frivillige lag/foreninger registrert i Enhetsregisteret, frivilligsentraler og interkommunale friluftsråd kan søke tilskudd til tiltak som fremmer inkludering og deltakelse, trivsel og livskvalitet og utjevner sosiale ulikheter. Det kan søkes midler til gode utviklingstiltak innen satsingsområdene for folkehelsearbeidet i Nordland. 

Les mer om ordningen på fylkeskommunens hjemmesider.

Friluftsliv

Frivillige lag/foreninger registrert i Enhetsregisteret, samt interkommunale friluftsråd og regionråd kan søke tilskudd til tiltak som fremmer friluftslivet og stimulerer til at flest mulig får anledning til å drive friluftsliv. Tiltak som er inkluderende, samt bidrar til å utjevne sosiale ulikheter, vil bli prioritert.

Les mer om ordningen på fylkeskommunens hjemmesider.

Forebyggende trafikksikkerhetstiltak

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) ønsker å stimulere til økt engasjement rundt trafikksikkerhet og gir derfor tilskudd til tiltak som bidrar til å bedre holdninger i trafikken. Alle kan søke om tilskudd til tiltak som bidrar til å fremme gode holdninger i trafikken, både kommuner, lag, foreninger, skoler, skolenes foreldreutvalg, eldreråd, ungdomsråd og enkeltpersoner. 

Les mer om ordningen på fylkeskommunens hjemmesider.